Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 33,341 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภัยธรรมชาติและการระวังภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ภัยธรรมชาติ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย มีทั้งภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลันซึ่งมีสาเหตุของการเกิดแตกต่างกัน จึงควรร่วมมือกันในการป้องกันและระวังภัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   5.1  ม.1/3  วิเคราะห์เชื่อมโยง สาเหตุ และแนวทางป้องกันภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีป
                       เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์สาเหตุของภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและแนวทางป้องกันและระวังภัยได้
2. วิเคราะห์สาเหตุของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลันและแนวทางป้องกันและระวังภัยได้
3. สืบค้นข้อมูลภัยธรรมชาติในประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 -
ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 - กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนผลัดกันเล่าเรื่อง ภัยธรรมชาติ ที่นักเรียนเคยมีประสบการณ์โดยประสบเหตุด้วยตนเองหรือจากการบอกเล่าของผู้ที่เคยประสบภัย หรือจากสื่อมวลชน หรือจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น
    - ไฟไหม้ป่า
    - แผ่นดินไหว
    - ภัยแล้ง
    - แผ่นดินถล่ม
    - แผ่นดินไหว
    - ภูเขาไฟระเบิด
    - คลื่นสึนามิ
2. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุของภัยธรรมชาติต่างๆ ที่นักเรียนยกตัวอย่างในข้อ 1 ซึ่งนักเรียนสามารถตอบได้อย่างหลากหลายโดยใช้เหตุผลประกอบ
3. นักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญของภัยธรรมชาติและผลที่ได้รับ
4. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ จากหนังสือเรียน และจากสื่อต่างๆ ที่ครูเสนอแนะ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย 2 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ช่วยกันทำใบงานดังนี้
    - กลุ่มย่อยที่ 1    ทำใบงานที่ 1.1     เรื่อง   ภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
    - กลุ่มย่อยที่ 2   ทำใบงานที่ 1.2      เรื่อง    ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน
    นักเรียนกลุ่มย่อยในแต่ละกลุ่มผลัดกันอภิปรายผลงานที่กลุ่มย่อยรับผิดชอบ และช่วยกันเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 2-3 กลุ่ม และให้กลุ่มอื่นนำเสนอเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างกันไป โดยมีครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

ชั่วโมงที่ 3
( กิจกรรมตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ 1-2)
6. ครูทบทวนความรู้เรื่อง ภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน ครูมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนและสืบค้นข้อมูลเรื่อง ภัยธรรมชาติต่างๆ ทั้งประเภทที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าและที่เกิดขึ้นฉับพลันที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางป้องกันและระวังภัยเพื่อนำไปจัดป้ายนิเทศ
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ภัยธรรมชาติ แล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของผลงานและปรับปรุงแก้ไข
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน โดยการนำไปจัดป้ายนิเทศที่หน้าชั้นเรียน หัวข้อ ภัยธรรมชาติและการระวังภัย แล้วให้นักเรียนไปศึกษาผลงานของทุกกลุ่มที่ป้ายนิเทศ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการเรียนรู้ในชั่วโมงต่อไป

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

 แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
 เรื่อง ภัยธรรมชาติและการระวังภัย

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำป้ายนิเทศ เรื่อง ภัยธรรมชาติและ
 การระวังภัย

 แบบประเมินการทำป้ายนิเทศ เรื่องภัย
 ธรรมชาติและการระวังภัย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์   ม.1 
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549.
          กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิฑูรย์การปก, 2550.
      2) สุพัตรา แซ่ลิ่ม. มหันตภัยโลกร้อน...Global Warming เรื่องจริงที่คุณต้องรู้. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ออมเซ็ท
          ครีเอชั่น จำกัด, 2550.
3. เอกสารความรู้เพิ่มเติมสำหรับครูและนักเรียน
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ภัยธรรมชาติที่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฉับพลัน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้