Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:16 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 25,517 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทำเลที่ตั้งของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และลักษณะที่แตกต่างกันทางกายภาพ มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัดชี้
   5.1  ม.1/1  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะทาง
                       กายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนียได้
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 -
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพและสังคมของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 -
กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพต่างๆ ต่อไปนี้มาให้นักเรียนดู เช่น โอเปร่าเฮ้าส์ จิงโจ้ นกกีวี ชนเผ่าแอบอริจินิส แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า เมื่อเห็นภาพเหล่านี้แล้วนึกถึงประเทศใด เพราะเหตุใด ตัวอย่างเช่น ภาพจิงโจ้ นึกถึงประเทศออสเตรเลีย เพราะเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีมากในประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
2. ครูนำแผนที่โลก หรือลูกโลกมาให้นักเรียนดู แล้วสุ่มเรียกนักเรียนออกมาชี้ตำแหน่งของทวีปออสเตรเลีย พร้อมทั้งให้ยกตัวอย่างประเทศใหญ่ๆ ในทวีปนี้
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ประเทศใหญ่ๆ ได้แก่ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ นอกจากนั้นเป็นเกาะและหมู่เกาะต่างๆ
4. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย แสดงอาณาเขตที่ตั้งของประเทศต่างๆ โดยสุ่มเรียกนักเรียน 5-6 คน ออกมาชี้ตำแหน่งของประเทศต่างๆ และให้นักเรียนศึกษาที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ จากหนังสือเรียน
5. ครูอธิบายสาระสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย โดยใช้แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียประกอบ และแจกแผนที่เล่ม (Atlas) ให้นักเรียนจับคู่เพื่อดูประกอบการอธิบาย
6. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่ยกตัวอย่างลักษณะภูมิประเทศเด่นๆของทวีปออสเตรเลีย แล้วให้นักเรียนที่สามารถยกตัวอย่างได้ ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟัง พร้อมทั้งอธิบายลักษณะภูมิประเทศดังกล่าว เช่น
    - ทะเลทรายเกรตวิกตอเรีย
    - แนวปะการังที่สวยที่สุดในโลก เกรตแบร์ริเออร์รีฟ
    - ทะเลสาบแอร์
    - ทิวเขาเกรตดิไวดิง
    - แม่น้ำเมอร์รีย์ – ดาร์ลิง
      เป็นต้น
7. นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เมื่อทำเสร็จแล้วแลกกันตรวจกับคู่อื่น จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
8. นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
9. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย มาล่วงหน้า

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่แสดงลักษณะภูมิอากาศ หรือให้นักเรียนดูจาก (Atlas) พร้อมทั้งสนทนาซักถามเกี่ยวกับลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ แล้วครูอธิบายสาระสำคัญเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของประชากรอย่างไร
2. นักเรียนจับคู่เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ในประเด็นต่อไปนี้
    - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
    - การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
    - อิทธิพลของภูมิอากาศต่อการดำเนินชีวิตของประชากรในทวีป
    - พืชพรรณธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
3. ตัวแทนนักเรียนแต่ละคู่ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและช่วยอธิบายเพิ่มเติม
4. นักเรียนแต่ละคู่ทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง สำรวจสภาพภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ลักษณะทางกายภาพและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและ
 โอเชียเนีย

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
 เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปออสเตรเลียและโอเชีย
 เนีย

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์   ม.1 
2. ลูกโลก
3. แผนที่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
4. แผนที่เล่ม (Atlas)
5. ภาพโอเปร่าเฮ้าส์ จิงโจ้ นกกีวี ชนเผ่าแอบอริจินีส
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย
8. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สำรวจสภาพภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.bbc07geo.ob.tc/20.htm
    - th.wikipedia.org/wiki/ทวีปออสเตรเลีย
    - http://reocities.com/Athens/crete/4710/australia.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้