Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 11:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 53,146 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สภาพแวดล้อมทางกายภาพของประเทศไทย เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย ลักษณะทางกายภาพที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคของไทย มีอิทธิพลสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชากรไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   5.1  ม.1/1  เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ) ในการสืบค้นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได้
2. บอกทำเลที่ตั้งของประเทศไทยได้
3. อธิบายลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยได้
4. วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเลื่อนไหลของความคิด และความเป็นอยู่ของประชากร

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (ลูกโลก แผนที่ กราฟ แผนภูมิ ฯลฯ)
2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
 -
กระบวนการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค JigsawⅡ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1  

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันศึกษาลูกโลก แล้วให้ตัวแทนนักเรียนออกมาช่วยกันชี้ตำแหน่งของทวีปต่างๆ และตำแหน่งประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกที่ตั้งของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านจากลูกโลก
2. ครูอธิบายถึงทำเลที่ตั้งของประเทศไทยโดยใช้แผนที่ทวีปเอเชียประกอบการอธิบายว่า ตั้งอยู่ในทวีปเอเชีย อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน มีทะเลขนาบข้าง คือ ทางตะวันตกมีทะเลอันดามัน ทางตะวันออกมีทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทย
3. ครูนำแผนที่ประเทศไทยมาประกอบการอธิบายที่ตั้ง รูปร่าง และขนาดของประเทศไทย ให้นักเรียนออกมาชี้ตำแหน่ง ละติจูด ลองจิจูด จุดเหนือสุด จุดใต้สุด จุดตะวันออกสุด และจุดตะวันตกสุด
4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับ ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย และจากการที่ประเทศไทยมีถึง 76 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศแตกต่างกัน จึงได้มีการแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ออกเป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้ ประเทศไทย มีอาณาเขต ดังนี้
    - ทิศเหนือ จด ประเทศลาว                      
    - ทิศตะวันออก จด ประเทศกัมพูชา
    - ทิศตะวันตก จด สหภาพพม่า
    - ภาคใต้ จด ประเทศมาเลเซีย
    - จุดเหนือสุดอยู่ที่ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
    - จุดใต้สุดอยู่ที่ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
    - จุดตะวันตกสุดอยู่ที่ผาแต้ม ตำบลแม่ดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    - จุดตะวันออกสุดอยู่ที่ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
    จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์รูปร่างของประเทศไทย
5. ครูนำข่าวหรือภาพการติดต่อกับเพื่อนบ้านที่มีดินแดนติดต่อกัน เช่น การเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวลาว ตลาดโรงเกลือ ลูกเรือประมงชาวพม่าที่จังหวัดระนอง ธุรกิจบริเวณชายแดน เป็นต้น และให้นักเรียนที่มีประสบการณ์เคยไปเที่ยวบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนฟัง ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้เล่าประสบการณ์ให้มากที่สุดแล้วสรุปให้นักเรียนเข้าใจว่า การที่ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้บริเวณนี้ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าประเทศมหาศาลแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสีย คือ มีการลักลอบกระทำการที่ผิดกฎหมาย เช่น ขนส่งยาเสพติด ขนของหนีภาษี เป็นช่องทางหลบหนีของผู้กระทำโจรกรรมรถแล้วส่งไปขายต่อยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
6. ครูตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์   ตัวอย่างคำถาม  เช่น 
    - จากทำเลที่ตั้งของประเทศไทยทำให้มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไร
    แล้วครูสรุปประเด็นสำคัญและสรุปความรู้ให้นักเรียนฟัง
7. นักเรียนจับคู่กันและช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย แล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบของใบงานและสรุปความรู้เกี่ยวกับที่ตั้ง รูปร่างของประเทศไทย

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของท้องถิ่นหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร เช่น
    - เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำไหลผ่าน
    - เป็นพื้นที่ราบ มีทุ่งนาอยู่รอบชุมชน
    - เป็นภูเขาสูง เป็นต้น
2. ครูนำแผนที่ประเทศไทยแสดงลักษณะภูมิประเทศให้นักเรียนดู แล้วถามนักเรียนเกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ลักษณะภูมิประเทศไทยแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน เพื่อเป็นการสะดวกในการศึกษาลักษณะทางกายภาพจึงได้มีการแบ่งภาคของประเทศไทยตามภาคภูมิศาสตร์ ออกเป็น 6 ภาค โดยแบ่งตามลักษณะพื้นที่เป็นหลัก ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยในแต่ละภาคจะมีลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
3. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกลักษณะภูมิประเทศเด่นในแต่ละภาค ให้นักเรียนช่วยกันบอกทีละภาค โดยครูเป็นคนตั้งคำถามเป็นรายภาค และสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากที่สุด
    - ตัวอย่างคำถามภาคเหนือ เช่น ภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    เป็นภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องเป็นทิวเขาวางตัวตามแนวทิศเหนือลงไปทางทิศใต้มีหุบเขา
    - ตัวอย่างคำถามภาคกลาง  เช่น  ภาคกลางมีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    มีลักษณะเป็นที่ราบแอ่งกระทะ ตอนกลางมีแม่น้ำไหลผ่าน
    - ตัวอย่างคำถามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    เป็นภูเขายอดราบจำนวนมาก มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ คือ ที่ราบแอ่งโคราช
    - ตัวอย่างคำถามภาคตะวันออก  เช่น  ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    มีทิวเขาสันกำแพงอยู่ทางทิศเหนือของภาค มีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ คือ 
                         ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง มีป่าชายเลนจำนวนมาก
    - ตัวอย่างคำถามภาคตะวันตก  เช่น  ภาคตะวันตกมีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    มีทิวเขาถนนธงชัย ทิวเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทย-พม่า มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
                         จึงมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง มีชายฝั่งทะเลที่สวยงามหลายแห่ง
    - ตัวอย่างคำถามภาคใต้  เช่น  ภาคใต้มีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร
      แนวการตอบ    มีทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช ทิวเขาสันกะลาคีรี 
                         มีทะเลที่สวยงามทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย มีเกาะสวยงามมากมาย
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของลักษณะภูมิประเทศสำคัญของไทย

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองไทย ที่เกิดจากลักษณะเด่นของภูมิประเทศ เช่น เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น แล้วถามนักเรียนว่า รู้จักสถานที่เหล่านี้หรือไม่ สถานที่เหล่านี้อยู่ในภาคใด มีลักษณะเด่นอย่างไร ครูอธิบายเชื่อมโยงถึงลักษณะภูมิประเทศของไทย
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ มีทั้งเก่ง ปานกลางค่อนข้างเก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน โดยครูจัดกลุ่มมาล่วงหน้า กลุ่มที่จัดตั้งนี้เรียกว่า กลุ่มบ้าน(Home Group) สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกหมายเลขประจำตัว 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
3. สมาชิกกลุ่มบ้านแต่ละกลุ่มแยกย้ายไปหากลุ่มใหม่ คนที่มีหมายเลขเดียวกัน อยู่กลุ่มเดียวกัน เช่น หมายเลข 1 ของแต่ละกลุ่ม มารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group)
4. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญร่วมมือกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาคทางภูมิศาสตร์ที่กลุ่มของตนรับผิดชอบ จากหนังสือเรียน ดังนี้
    - หมายเลข 1       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคเหนือ และทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ภูมิประเทศของภาคเหนือ
    - หมายเลข 2       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคกลาง และทำใบงานที่ 1.3  เรื่อง ภูมิประเทศของภาคกลาง
    - หมายเลข 3       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทำใบงานที่ 1.4 เรื่อง ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    - หมายเลข 4       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคตะวันออก และทำใบงานที่ 1.5 เรื่อง ภูมิประเทศของภาคตะวันออก
    - หมายเลข 5       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคตะวันตก และทำใบงานที่ 1.6 เรื่อง ภูมิประเทศของภาคตะวันตก
    - หมายเลข 6       ศึกษาภูมิศาสตร์ภาคใต้ และทำใบงานที่ 1.7 เรื่อง ภูมิประเทศของภาคใต้
5. สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ

ชั่วโมงที่ 4-5
1. ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ ผลการทำงานของสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับมอบหมาย
2. สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลับไปยังกลุ่มเดิม คือ กลุ่มบ้าน แต่ละคนถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามาและจากการทำใบงานให้สมาชิกในกลุ่มได้รับความรู้ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจ สมาชิกคนใดไม่เข้าใจให้ซักถามและถ่ายทอดความรู้ให้กันและกันจนทุกคนเข้าใจถูกต้อง
3. ครูสุ่มถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการศึกษาและทำใบงานที่ 1.2-1.7 เพื่อตรวจสอบความรู้ของนักเรียน
4. ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบของใบงานที่ 1.2-1.7 และช่วยกันสรุปลักษณะเด่นของภูมิประเทศในแต่ละภูมิภาค
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.8 เรื่อง ที่นี่ประเทศไทย
6. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มอ่านคำถามและให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ตอบ โดยให้ยกมือตอบ ครูจะให้นักเรียนที่ยกมือก่อนเป็นผู้ตอบก่อน ครูเป็นผู้เฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุป เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูนำภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอก  ชื่อ  สถานที่  อยู่ในจังหวัดใด  มีชื่อเสียงด้านใด มีลักษณะภูมิประเทศเด่นอย่างไร ตัวอย่างภาพ เช่น
    - ภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นภูเขาหินทราย มียอดราบพื้นที่กว้าง ในฤดูหนาว ประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีอุณหภูมิต่ำ ลมแรง อากาศหนาว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
    - ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศ อยู่จุดสูงสุดแดนสยาม สภาพทั่วไปเป็นภูเขาหินแกรนิต ในช่วงฤดูหนาวจะมีน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบ
    - น้ำตกทีลอซู  อยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก มีลักษณะเป็นน้ำตก ภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่อันดับ 6 ของเอเชีย
    - แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต  เป็นหาดที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และของคนไทย
    - หมู่เกาะช้าง  เกาะกูด จังหวัดตราด เป็นเกาะและหมู่เกาะที่มีจำนวนมากที่สุดของภาคตะวันออก เป็นแหล่งดำน้ำที่ผู้คนนิยมดำน้ำดูปะการัง
    - เกาะเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี เป็นเกาะกลางน้ำที่สวยงาม มีวิถีชีวิตของผู้คนตามแบบชาวมอญ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เกิดจากสภาพภูมิประเทศ ทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมมือกันวิเคราะห์ลักษณะเด่นของภูมิประเทศในภาคต่างๆ ของไทยและช่วยกันหาภาพประกอบและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเพื่อสะสมไว้สำหรับทำโมบาย 

 
การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
 เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่  1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.8

 ใบงานที่ 1.8

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์   ม.1 
2. แผนที่ทวีปเอเชีย แผนที่ประเทศไทย แผนที่โครงร่างประเทศไทย
3. ลูกโลก
4. ข่าวหรือภาพเกี่ยวกับการติดต่อบริเวณพรมแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ภาพสถานที่ท่องเที่ยวของไทย เช่น เกาะตะรุเตา อ. ปาย  ดอยอินทนนท์  น้ำตกทีลอซู แหลมพรหมเทพ เกาะช้าง เกาะกูด เกาะเกร็ด
6. ใบงานที่ 1.1     เรื่อง   ทำเลที่ตั้งของประเทศไทย
7. ใบงานที่ 1.2     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคเหนือ
8. ใบงานที่ 1.3     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคกลาง
9. ใบงานที่ 1.4     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10. ใบงานที่ 1.5     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคตะวันออก
11. ใบงานที่ 1.6     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคตะวันตก
12. ใบงานที่ 1.7     เรื่อง   ภูมิประเทศของภาคใต้
13. ใบงานที่ 1.8     เรื่อง   ที่นี่ประเทศไทย
14. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือ ภาพข่าว บทความเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศของไทย
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - http://www1.mod.go.th/heritage/nation/geography/geo.htm
    - http://www1.mod.go.th/heritage/nation/geography/geo2.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้