Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 10:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 36,321 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและประเมินผล ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1  ป.1/2  บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                    

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
2. จำแนกอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
3. บอกหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละชนิดได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  คอมพิวเตอร์  วิทยุ  โทรทัศน์  กล้องดิจิทัล  โทรศัพท์มือถือ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกรณีศึกษา  และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่ากรณีศึกษาที่ครูกำหนดขึ้นให้นักเรียนฟัง

                 กลอย  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เธอเป็นเด็กที่เรียนดี  มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมชั้น และเป็นที่รักของเพื่อนๆ  ทั้งนี้กลอยยังมีเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดอีกหลายคน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่กลอยจะไม่เคยลืมที่จะเขียนกลอนให้เพื่อนๆ ทุกคน  เพื่อนของกลอยจัดออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
                 - กลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดในแถบชนบท
                 - กลุ่มเพื่อนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้
                 - กลุ่มเพื่อนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้

2. ครูตั้งประเด็นคำถามจากกรณีศึกษาที่ครูกำหนด  โดยให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  ในช่วงเทศกาลปีใหม่กลอยควรจะเขียนกลอนส่งให้เพื่อนๆ ทุกคนอย่างไรจึงจะเหมาะสมและรวดเร็ว
    - กลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดในแถบชนบท
    - กลุ่มเพื่อนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้
    - กลุ่มเพื่อนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้
3. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามจากกรณีศึกษา  โดยมีครูช่วยตรวจสอบคำตอบ  ดังนี้
    - กลุ่มเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดในแถบชนบท  ควรเขียนกลอนในการ์ดอวยพรและส่งไปรษณีย์
    - กลุ่มเพื่อนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้  ควรส่งกลอนด้วยการเขียนอีเมล
    - กลุ่มเพื่อนที่มีโทรศัพท์มือถือใช้  ควรส่งกลอนด้วยการเขียนข้อความส่งทางโทรศัพท์มือถือ
4. ครูชี้แจงเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสะดวกรวดเร็วของการเลือกส่งบทกลอนอวยพรในเทศกาลปีใหม่ของกลอย
5. ให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางในการส่งบทกลอนอวยพรในเทศกาลปีใหม่ของกลอยว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญอย่างไร
6. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  เทคโนโลยีมีความสำคัญในชีวิตประจำวันมาก  เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานต่างๆ ได้ดี
7. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ  จากหนังสือเรียน
8. ครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถสรุปความรู้ได้  ดังนี้
    - เทคโนโลยี   หมายถึงอะไร
    - เทคโนโลยี  มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศในบ้าน  เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 3-5 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาแสดงให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  เช่น   โทรศัพท์มือถือ   กล้องดิจิทัล  แฟลชไดรฟ์
2. ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมบอกวิธีใช้หรือประโยชน์โดยคร่าวๆ แล้วครูตรวจสอบคำตอบ และชมเชยนักเรียนที่บอกได้อย่างถูกต้อง
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีหลากหลายชนิด  และแต่ละชนิดมีประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  เช่น
    - โทรศัพท์มือถือเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
    - โทรทัศน์  มีประโยชน์ในการใช้ดูและฟังข่าวสารต่างๆ
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  จากหนังสือเรียน 
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม   เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีและประโยชน์ตามที่กลุ่มได้รับมอบหมาย  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1   ศึกษาและสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
    - กลุ่มที่ 2   ศึกษาและสรุปประโยชน์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่
    - กลุ่มที่ 3   ศึกษาและสรุปประโยชน์ของโทรทัศน์
    - กลุ่มที่ 4   ศึกษาและสรุปประโยชน์ของวิทยุ
    - กลุ่มที่ 5   ศึกษาและสรุปประโยชน์ของกล้องดิจิทัล
6. ให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็น  และสรุปประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่กลุ่มได้รับ  และบันทึกลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ป.1
2. ตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ใบงานที่  1.1  เรื่อง  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศในบ้าน
4. ใบงานที่  1.2  เรื่อง  อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งการเรียนรู้
1. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในบ้าน  และโรงเรียน
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้