Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 5 ต.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 31,293 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแบ่งเขตเวลาของโลก เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแบ่งเขตเวลาของโลก ทำให้สามารถเทียบเวลาประเทศต่างๆ ได้ทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสัมพันธ์กันทั้งในด้านการเดินทาง การค้า การเดินเรือ การบิน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   5.1  ม.1/2  อธิบายเส้นแบ่งเวลาและเปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของการแบ่งเขตเวลาของโลกได้
2. ระบุเขตภาคเวลาของโลกได้
3. บอกความแตกต่างของเวลามาตรฐานสากลกับเวลาท้องถิ่นได้
4. เปรียบเทียบวัน เวลา ของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่างๆ
2. ความแตกต่างของเวลามาตรฐานกับเวลาท้องถิ่น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนากับนักเรียนด้วยการสนทนาเกี่ยวกับ รายการโทรทัศน์ การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลในทวีปยุโรป โดยครูชี้ประเด็นให้นักเรียนเห็นว่า การถ่ายทอดสดในตอนกลางคืนของประเทศเราแต่ในสนามฟุตบอลกลับมีแสงแดด
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เวลาของประเทศไทยกับประเทศในยุโรปไม่ตรงกัน เนื่องจากโลกมีสัณฐานเป็นทรงกลม ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่พร้อมกัน ความมืด ความสว่างจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก จึงทำให้ตำแหน่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกจะเห็นดวงอาทิตย์ก่อนทางทิศตะวันตก
3. ครูนำแผนที่แสดงเขตเวลาของโลกมาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนศึกษาจากหนังสือเรียนประกอบ แล้วอธิบายถึงเวลาของประเทศต่างๆ ในโลก พร้อมทั้งช่วยกันสรุปถึงความสำคัญของการแบ่งเวลาของโลก แล้วครูสรุปสาระสำคัญให้นักเรียนฟัง      
4. ครูอธิบายการกำหนดเขตภาคเวลา เวลามาตรฐาน และความแตกต่างของเวลามาตรฐานสากลกับเวลาท้องถิ่น
5. ครูนำนักเรียนฝึกการเทียบวัน เวลา ของประเทศต่างๆ ในโลก โดยใช้แผนที่แสดงเขตเวลาของโลกประกอบการฝึกเทียบวัน เวลาของประเทศต่างๆ ในโลก ฝึกการเทียบเวลากับประเทศเพื่อนบ้านของไทยก่อน  เช่น ประเทศไทยกับมาเลเซีย ไทยกับสิงคโปร์ ไทยกับกัมพูชา ไทยกับลาว จากนั้นเทียบเวลากับประเทศในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนดูแผนที่แสดงเขตเวลาของโลก และสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเทียบเวลาของประเทศต่างๆ ที่กำหนด
2. นักเรียนจับคู่กันแล้วช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ฝึกเทียบเวลารอบโลก จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสาระสำคัญของการแบ่งเขตเวลาของโลก และอภิปรายความรู้จากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้
4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน ตามความสมัครใจ สาธิตการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ตามประเด็นต่อไปนี้
    - การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 
    - การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือทางภูมิศาสตร์
    - การเปรียบเทียบวัน เวลา กับประเทศต่างๆ
5. ครูแนะนำให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนสาธิตการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 แบบประเมินการสาธิตการใช้เครื่องมือทาง
 ภูมิศาสตร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และ
 การแบ่งเขตเวลาของโลก

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขต
 เวลาของโลก

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภูมิศาสตร์  ม.1  
2. แผนที่แสดงเขตภาคเวลาของโลก
3. ใบงานที่  2.1 เรื่อง ฝึกเทียบเวลารอบโลก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://earth.google.com/
    - http://maps.google.co.th/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้