Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Modern living

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 8,016 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Modern living ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Curricular Cut เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านข้อมูลและสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญ ลักษณะ และความหมายของป้ายจราจร รวมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆ ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ปฏิบัติตามคำแนะนำง่ายๆ ที่อ่าน
 - ตอบคำถามจากการอ่านบทอ่าน
 - สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของป้ายจราจรต่างๆ
 - พูดนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆ
 - ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้อื่น 
 - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คำแนะนำ คำสั่งบนป้ายจราจร
 - คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น Wh-Questions
 - ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
 - ประโยคและข้อความที่ใช้ในการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว
 - การค้นคว้า การรวบรวม และการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(สุขศึกษา)
 - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - การคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย
 - ใฝ่เรียนรู้                                                                    
 - มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หน่วยการเรียนรู้ย่อย Unit 9fนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร
2. ครูให้นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน หน้า 95 Ex. 1 (To familiarise students with means of transport) แล้วครูอ่านคำศัพท์วิธีการเดินทางด้วยพาหนะต่างๆ ให้นักเรียนอ่านตามพร้อมกันและทีละคน จากนั้นครูเรียกนักเรียน 1 คน อ่านตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนแต่งประโยคตามตัวอย่าง
      Suggested Answer Key 
            Students’ own answers

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนดูป้ายจราจรในหนังสือเรียน หน้า 95 แล้วครูอธิบายว่าจะมีป้ายจราจรอยู่ตามริมถนนเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ถนน จากนั้นครูเปิด CD 2 / Track 41 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่าน แล้วตอบคำถามใน Ex. 2 (To familiarise students with road signs; to read and listen for specific information) แล้วครูตรวจคำตอบ
      Key       Road signs are different in shape and colour. Signs with red circles 
                  show speed limits while signs with red triangles give warnings.
                  Signs with blue circles give instructions about which direction to follow 
                  while rectangular blue signs give directions on motorways. 
                  Green signs give specific information about directions and distances. 
                  Orange signs inform people that there are road works ahead. 
                  Brown signs give directions to places of historic, cultural or recreational interest.
2. นักเรียนอ่านออกเสียงคำถามในหนังสือเรียน หน้า 95 Ex. 3 (To read for specific information) แล้วครูให้เวลานักเรียนอ่านบทอ่านอีกครั้งและตอบคำถาม จากนั้นครูตรวจคำตอบ แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านทีละคน และครูอธิบายคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้
      Key      1. red circle                                    3. red circle                                5. brown sign
                  2. yellow sign with black letters        4. blue circle
3. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 95 Ex. 4 (To interpret road signs) โดยดูป้ายจราจรและใช้บทอ่านช่วยในการอธิบายความหมาย โดยครูถามคำถามเพื่อช่วยนักเรียนในการอธิบาย
      Suggested Answer Key
                  T   :  What colour is the first sign?
                  S1 :  It’s yellow.
                  T   :  What do yellow signs mean?
                  S2 :  When they have black letters or symbols on them, they give warning 
                           to drive carefully and to inform you about the condition of the road.
                  T   :  What does the sign say about the condition of  the road?
                  S3 :  That the road is slippery.
                  T   :  What colour and shape is the second sign?
                  S1 :  It’s red and it’s in the shape of a circle.
                  T   :  What do red circle signs mean?
                  S2 :  They show speed limits and tell you what you mustn’t do.
                  T   :  What does this sign tell us we mustn’t do?
                  S3 :  That we mustn’t enter this road/street or lane.
                  T   :  What colour is the third sign?
                  S1 :  It’s green.
                  T   :  What do green signs mean?
                  S2 :  They give precise information about directions and distances.
                  T   :  What information does this sign give us?
                  S3 :  That there is an exit from the road or street we are on.
                  Continue in the same way with the other signs.
                  4th sign:   colour – orange, meaning – there are road works ahead.
                  5th sign:   colour – red, shape – triangle, meaning – danger of going off 
                                  the road, possibly into water.
                  6th sign:   colour – blue, shape – circle, meaning – we can only go straight on.
                  7th sign:   colour – blue, shape – rectangular, meaning – where the hospital is.
                  8th sign:   colour – brown, meaning – there is a camp site here.

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูให้นักเรียนค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรจากอินเทอร์เน็ต โดยสามารถค้นคว้าข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ในหนังสือเรียน หน้า 95 Ex. 5 (To collect information about traffic signs and present it to the class) แล้วนำเสนอในชั้นเรียน ครูอาจมอบหมายให้เป็นการบ้าน
      Suggested Answer Key
                                                  
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Teacher’s Resource Pack & Tests (Module 9) หน้า 53 Ex. 2, หน้า 54Exs. 5-6 และ Portfolio Activities หน้า 57
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Unit 9fใน Workbook หน้า 78Exs. 1-4 โดยใน Ex. 4 ให้นักเรียนฟัง Access Workbook Audio CD ม. 1 / Track 19 ประกอบการทำแบบฝึกหัด
4. นักเรียนทำแบบทดสอบความรู้หลังเรียนโดยใช้ Test 9 (Module 9) Teacher’s Resource Pack & Tests หน้า 101-104
5. นักเรียนประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองตามตารางที่กำหนด (Now I can …)

 
การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบฝึกหัด  
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม    
3. ประเมินการทำแบบทดสอบหลังเรียน 
4. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ประเมินผลการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายจราจรจากอินเทอร์เน็ต แล้วพูดนำเสนอ

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Access ม. 1
2. แบบฝึกหัด Access ม. 1
3. Access Class Audio CDs ม. 1(ประกอบหนังสือเรียน Access ม. 1)
4. Access Workbook Audio CD ม. 1(ประกอบแบบฝึกหัด Access ม. 1 และ Teacher’s Resource Pack)
5. CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-2-3
6. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้