Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Special days

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 17 ส.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 10,269 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Special days ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Festival food เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านบทอ่านเกี่ยวกับอาหารในเทศกาลต่างๆ การสนทนาเกี่ยวกับอาหาร การพูดอภิปรายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองต่างๆ และอาหารพิเศษ รวมถึงการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ ในประเทศไทยจากแหล่งเรียนรู้อื่น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - ตอบคำถามจากการอ่านบทอ่าน
 - พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และการเฉลิมฉลองต่างๆ
 - เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 - เปรียบเทียบการใช้คำนำหน้าคำนามของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูล จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คำถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ เช่น Yes/No Questions, Wh-Questions
 - สำนวน และประโยคที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
 - ความเหมือน/ความแตกต่างของโครงสร้างภาษาระหว่างภาษาต่างประเทศกับภาษาไทย
 - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/การค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
 - Countable / Uncountable nouns, Some / Any – (How) much / (How) many

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - การคิดสังเคราะห์
 - การคิดอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย
 - ใฝ่เรียนรู้
 - มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. นักเรียนดูชื่อหน่วยการเรียนรู้ย่อย Unit 8b ในหนังสือเรียน หน้า 80 และชื่อเรื่อง Exotic Dishes ในหน้า 81 และอธิบายความหมาย
2. ครูให้นักเรียนบอกชื่ออาหารชนิดต่างๆ ที่นักเรียนชอบ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. ครูให้นักเรียนดูภาพอาหารต่างๆ ในหนังสือเรียน หน้า 80-81 และถามว่านักเรียนรู้จักอาหารในภาพหรือไม่ อาหารแต่ละชนิดคืออะไรบ้าง และเคยทานอาหารชนิดใดบ้าง (To infer content of a text by looking at the pictures)
      Key    Dishes: (USA) roast turkey, (Germany) roast goose, (Iceland) meat & sausages, (Japan) sushi,
               (Indonesia) chicken, lamb or beef
2. ครูอ่านชื่ออาหารแต่ละชนิดในภาพในหนังสือเรียน หน้า 80-81 และอธิบายคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ความหมาย จากนั้นเปิด CD 2 / Track 23 ให้นักเรียนฟังและอ่านบทอ่าน เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามใน Ex. 2 (To listen and read for specific information) แล้วครูตรวจคำตอบ และให้นักเรียนอ่านออกเสียงบทอ่านทีละคน
      Key       1. Japan                         3. Germany                  5. Indonesia
                  2. the USA                      4. Iceland
                  1. fish and rice - Cherry Blossom Viewing
                  2. turkey - Thanksgiving
                  3. goose with potatoes - Martinstag
                  4. sausages - Midwinter Feast
                  5. chicken - Eid
3. นักเรียนปิดหนังสือ แล้วครูเขียนประโยค I’ve got an apple. I’ve got some bread. บนกระดาน พร้อมขีดเส้นใต้คำว่า an apple และ some bread และอธิบายว่าคำนาม เช่น apple สามารถนับได้ เราเรียกว่า countable nouns (e.g. an apple, two apples, three apples, etc) แล้วให้นักเรียนดูประโยคที่ 2 I’ve got some bread. ครูชี้ให้เห็นว่าเราไม่สามารถใช้ a / an นำหน้าคำว่า bread ได้ และอธิบายว่าคำนาม เช่น bread ไม่สามารถนับได้ เราเรียกว่า uncountable nouns
    จากนั้นครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 80 อ่านข้อความในกรอบ ใน Ex. 3 (To present countable/uncountable nouns) แล้วครูอธิบายการใช้ some และ any แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่าง และชี้ให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการใช้ any ในประโยคคำถาม และการใช้ some ในประโยคขอร้อง แล้วครูให้นักเรียนพูดคำศัพท์ชื่ออาหาร / เครื่องดื่ม และเติม how much / how many หน้าคำถาม
      Suggested prompts : milk, lemons, sugar, apples, oranges, cheese, tomatoes, tea, etc
            T    :   milk
            S1  :  How much milk?
            T    :  carrots
            S2  :  How many carrots?
    ครูให้นักเรียนศึกษาและเปรียบเทียบว่ามีการใช้โครงสร้างไวยากรณ์เช่นนี้ในภาษาไทยหรือไม่
4. นักเรียนดูประโยค 1-10 ในหนังสือเรียน หน้า 80 Ex. 4 (To identify countable/uncountable nouns) แล้วครูอธิบายคำศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ความหมาย จากนั้นให้เวลานักเรียนเติม some หรือ any ลงในประโยคให้ถูกต้อง แล้วครูเรียกนักเรียนหลายๆ คน พูดคำตอบ และครูตรวจความถูกต้อง
      Key       1. some            3. any                   5. any                   7. any                   9. any
                  2. any               4. some                6. some                8. any                  10. any
5. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 80 Ex. 5 (To practise making requests using countable/uncountable nouns and a/an or some) โดยการเติม a / an หรือ some ลงในประโยค แล้วครูตรวจคำตอบ
      Key       1. some                          3. an                     5. some
                  2. some                          4. some                 6. some
    จากนั้นครูเรียกนักเรียน 1 คู่ อ่านออกเสียงตัวอย่างประโยคถามและตอบ แล้วให้นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหารในข้อ 1-6 ครูเดินสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของนักเรียน และให้นักเรียนหลายๆ คู่ ออกมาถามและตอบหน้าชั้นเรียน ครูคอยตรวจความถูกต้อง
      Key       A  : Can I have some rice?
                  B  :  Yes, you can. Can I have an egg?
                  A  : Yes, you can. Can I have some bread?
                  B  : Yes, you can. Can I have some milk?
                  A  : Yes, you can. Can I have some carrots?
                  B  : Yes, you can.
6. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ในหนังสือเรียน หน้า 81 Ex. 6 (To practise the interrogative form) และบอกว่าคำนามใดที่ไม่ต้องใช้ a /an (Plurals and uncountable nouns do not require the use of the indefinite article) แล้วเรียกนักเรียน 1 คู่ อ่านออกเสียงตัวอย่างใน Ex. 6 จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ผลัดกันถามและตอบคำถามเกี่ยวกับภาพ ครูเดินสังเกตการทำกิจกรรม และตรวจคำตอบ
      Key       A  : Are there any pineapples?
                  B  : Yes, there are. Is there any bread?
                  A  : Yes, there is. Are there any lemons?
                  B  : Yes, there are. Is there any cheese?
                  A  : Yes, there is. Is there any fish?
                  B  : No, there isn’t. Is there any rice?
                  A  : No, there isn’t. Are there any cherries?
                  B  : Yes, there are. Are there any biscuits?
                  A  : Yes, there are. Is there any tea?
                  B  : No, there isn’t. Are there any carrots?
                  A  : No, there aren’t. Are there any tomatoes?
                  B  : Yes, there are. Are there any eggs?
                  A  : Yes, there are.
7. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 81 Ex. 7 (To practice using (how) much / (how) many) โดยเติม much /many ลงในคำถาม จากนั้นเรียกนักเรียนบอกคำตอบของตนเอง แล้วครูตรวจคำตอบ
      Key       1. many, many                           2. much, much                  3. many, many
                  4. many, many                           5. much, much                  6. many, many
8. นักเรียนทำกิจกรรม Speaking ในหนังสือเรียน หน้า 81 Ex. 8 (To revise language presented in this unit) โดยครูให้นักเรียนบอกการเฉลิมฉลองเทศกาลที่นักเรียนชื่นชอบ และครูเขียนบนกระดาน แล้วให้นักเรียนบอกอาหารพิเศษที่กินในวันนั้น (e.g. Celebration: Christmas. Special Food: seafood, aubergine soup, roast lamb, cod, shellfish, turron, (special sweet)) จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ใช้ข้อมูลบนกระดาน ในการพูดอภิปรายพูดเกี่ยวกับอาหารพิเศษและการเฉลิมฉลอง แล้วครูเรียกนักเรียนหลายๆ คู่ ออกมาพูดอภิปรายเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่ชื่นชอบและอาหารหน้าชั้นเรียน
      Suggested Answer Key
            A  : I really like the food on Christmas day.
            B  : What do you like about it?
            A  : I really like seafood.
            B  : Me too, and my mother makes aubergine soup as well.
            A  : Yes, my mother does too. It’s very nice.
            B  : What else do you eat at Christmas?
            A  : We eat roast lamb. What about you?
            B  : We eat baked cod and for dessert we have turron.
            A  : I hate turron.
            B  : Really? I love it. It’s my favourite dessert.
            A  : I don’t like honey and almonds.

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 81 Ex. 9 (To revise language presented in this unit)โดยแบ่งกลุ่ม แล้วใช้ข้อมูลการเฉลิมฉลองที่ครูเขียนบนกระดานใน Ex. 8 และรวบรวมวันสำคัญที่มีการเฉลิมฉลองทั้งปี โดยเริ่มจากเดือนมกราคม ครูให้นักเรียนดูข้อมูลจากสารานุกรมหรืออินเทอร์เน็ต แล้วทำปฏิทินเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในประเทศไทยและอาหารพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองนั้นๆ ครูอธิบายว่าอาจไม่มีอาหารพิเศษครบทุกการเฉลิมฉลอง แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
      Suggested Answer Key 
                                             
       

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Teacher’s Resource Pack & Tests (Module 8) หน้า 47 Ex. 1 และเล่นเกมในหน้า 52
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Unit 8b ใน Workbook หน้า 65-66 Exs. 1-5

 
การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ประเมินการพูดอภิปรายเกี่ยวกับอาหารพิเศษและการเฉลิมฉลอง
5. ประเมินผลการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ในประเทศไทยแล้วจัดทำเป็นปฏิทิน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Access ม. 1
2. แบบฝึกหัด Access ม. 1
3. Access Class Audio CDs ม. 1(ประกอบหนังสือเรียน Access ม. 1)
4. CD หนังสือ Teacher’s Resource Pack & Tests ม. 1-2-3

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้