Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My home, my castle

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 14 มิ.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 3,446 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My home, my castle ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Let’s go in เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประโยค บทสนทนา ที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายลักษณะบ้าน และการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - อ่านออกเสียงสำนวนภาษาที่ใช้พูดเกี่ยวกับบ้าน 
 - ระบุภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่อ่าน
 - สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 - พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ
 - ระบุผู้พูดประโยคแต่ละประโยคในบทสนทนา
 - ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ำ ในประโยค
 - ประโยคหรือข้อความ การตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง เช่น ภาพสัตว์ สิ่งของ บุคคล สถานที่
 - ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การชมเชย การชักชวน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 - ภาษาที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลประกอบ เช่น I feel… because…, I think…
 - การวิเคราะห์ประโยค
 - การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
 - Pronunciation: /q/,/ð/

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - การคิดวิเคราะห์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย
 - มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า ใน Unit 3e นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่ใช้ในการพูดถึงบ้านใหม่ และการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ    
2. นักเรียนดูชื่อหน่วยการเรียนรู้ย่อย และภาพ ในหนังสือเรียน หน้า 34 แล้วช่วยกันคิดว่า Unit 3e นี้ จะเกี่ยวกับเรื่องอะไร (possibly people who have bought a new house or are moving into a new house)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนฟัง CD 1 / Track 31 และฝึกออกเสียงสำนวนภาษาที่ใช้พูดเกี่ยวกับบ้านหลังใหม่  ในหนังสือเรียน หน้า 34 Ex. 1a (To practise pronunciation)
2. ครูอธิบายว่า ประโยคที่นักเรียนจะได้ฟังนี้มาจากบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกชาย แล้วครูเปิด CD 1 / Track 32 ให้นักเรียนฟัง แล้วบอกว่าใครเป็นผู้พูดแต่ละประโยค (To identify register and speakers) จากนั้นนักเรียนฟัง CD อีกครั้งเพื่อตรวจคำตอบ
      Key      Which house is it, Dad?                 (son)
                 This one. Here we are.                 (father)
                 Let’s go in.                                  (father)
                 The living room is very big.             (son)
                 Let’s go upstairs.                          (father)
                 Which is my bedroom?                  (son)
                 It’s great, Dad!                             (son)
3. นักเรียนอ่านประโยค1-3 ในหนังสือเรียน หน้า 34 Ex. 2a (To read for specific information) แล้วเดาว่าคำที่พิมพ์สีฟ้าอ้างถึงอะไร จากนั้นอ่านบทสนทนา และหาคำที่อยู่ในบทสนทนามาแทนที่คำที่พิมพ์สีฟ้าในประโยค แล้วตรวจคำตอบ
      Key   2. It is upstairs. (The bedroom)
              3. This is his favourite colour. (Blue)
4. นักเรียนดูภาพบ้าน A และ B ในหนังสือเรียน หน้า 34 แล้วตอบคำถามว่า บ้านหลังใดเป็นบ้านของ Ryan และพ่อ ตามบทสนทนาใน Ex. 2a พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมจึงตอบเช่นนั้น
      Key    House A because it has two floors. (Key word: upstairs)

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูให้นักเรียนสมมติสถานการณ์ว่า พ่อแม่ของนักเรียนต้องการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ และพวกเขาได้พานักเรียนไปดูบ้าน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่แต่งบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมติระหว่างนักเรียนกับพ่อหรือแม่ (To practise role-playing) โดยใช้บทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 34 Ex. 2a เป็นแบบ ครูช่วยเหลือนักเรียนโดยเขียน diagram แสดงวลีที่เหมาะสมบนกระดาน
                                         

     ครูเดินสังเกตรอบๆ ชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนบางคู่ออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าชั้นเรียน
      Suggested Answer Key
                  A:   Which house is it?
                  B:   This one. Here we are. Let’s go in. 
                  A:   This is nice. The chicken is big. Let’s go upstairs.
                  B:   Yes and the living room is huge. 
                  A:   Which is my bedroom?
                  B:   This one.
                  A:   It’s great.
2. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ‘th’ สามารถออกเสียงได้ 2 แบบ คือ /q/ และ /ð/ จากนั้นให้นักเรียนฟัง CD 1 / Track 33 และฝึกออกเสียง /q/ และ /ð/ ในหนังสือเรียน หน้า 34 Ex. 4(To present /q/,/ð/) แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมว่า คำที่ลงท้ายด้วย ‘th’ ให้ออกเสียง /q/ เสมอ และคำสรรพนาม (pronouns) ที่ขึ้นต้นด้วย‘th’ ให้อ่านออกเสียง/ð/
    หมายเหตุ:  คำนาม คำคุณศัพท์ และคำกริยา ที่ขึ้นต้นด้วย‘th’ ให้อ่านออกเสียง /q/ เช่น
            - nouns:  thought, thimble etc
            - adjectives: thirsty, thatched etc
            - verbs: think, thrive etc
3. ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคใน Ex. 4 เพื่อตรวจสอบการออกเสียง แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ออกเสียง /q/ และ /ð/
      Suggested Answer Key 
                   /q/ :  think, through, bathroom
                   /ð/ :  they, themselves, there
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Unit 3e ใน Workbook หน้า 23-24 Exs. 1-4 เสร็จแล้วเฉลยคำตอบพร้อมกัน
5. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Unit 3e ใน Workbook หน้า 24 Ex. 5 เป็นการบ้าน

 
การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการทำแบบฝึกหัด
2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม 
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4. ประเมินผลการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับการย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Access ม. 1
2. แบบฝึกหัด Access ม. 1
3. Access Class Audio CDs ม. 1(ประกอบหนังสือเรียน Access ม. 1)

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้