Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การแต่งบทร้อยกรอง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 25 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 37,512 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 การแต่งบทร้อยกรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โยงสัมผัสเชื่อมสัมพันธ์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแต่งคำประพันธ์ควรทราบฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิด เพื่อให้การแต่งคำประพันธ์ถูกต้องและส่งผลให้ใช้สำนวนภาษาได้ดีสละสลวย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 4.1   ม.1/5   แต่งบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ได้
2. อธิบายฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   แต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน  

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 12

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างวรรณคดีไทยที่นักเรียนรู้จัก พร้อมอธิบายลักษณะคำประพันธ์และเหตุใดจึงชอบวรรณคดีเรื่องนั้น เพื่อเป็นการสำรวจว่า นักเรียนรู้จักวรรณคดีบ้างหรือไม่ และรู้จักคำประพันธ์ชนิดใดบ้าง
2. ครูอธิบายถึงคุณค่าของคำประพันธ์ร้อยกรองว่า เป็นการฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย  อีกทั้งคำประพันธ์นั้นยังมีคุณค่าด้านเนื้อหา   ให้ความรู้   ให้ข้อคิด และให้ความเพลิดเพลิน แล้วยังเป็นการ    สืบสานและอนุรักษ์มรดกทางภาษาอย่างหนึ่ง
3. ครูอธิบายลักษณะคำประพันธ์ประเภทกาพย์ว่า เป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะและแต่งง่าย เพราะมีการบังคับเรื่องจำนวนคำ  เสียง และสัมผัสที่ชัดเจน  คำประพันธ์ประเภทกาพย์นิยมแต่งกับคำประพันธ์ประเภทฉันท์หรือโคลง  และยกตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น
4. ครูยกตัวอย่างวรรณคดีประเภทกาพย์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเล่าเรื่องย่อของวรรณคดีเรื่องนั้นพอสังเขป แล้วสั่งการบ้านให้นักเรียนหาวรรณคดีไทยที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทกาพย์แต่ละชนิด และเขียนเพื่อส่งในชั่วโมงต่อไป
5. ครูอธิบายฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 ซึ่งคำประพันธ์แต่ละชนิดจะมีคำประพันธ์ช่วยจำฉันทลักษณ์ ครูให้นักเรียนท่องเพื่อให้จำฉันทลักษณ์ให้ได้

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนส่งการบ้านที่สั่งไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา และให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวรรณคดีที่นักเรียนไปหามา
2. ครูให้นักเรียนฝึกโยงสัมผัสคำประพันธ์ประเภทกาพย์แต่ละชนิดจากแผนภูมิที่กำหนดให้ในใบงานที่ 1.1 เรื่อง โยงเส้นสร้างสัมผัส เพื่อเป็นการทบทวนและให้นักเรียนจำฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์ประเภทกาพย์แต่ละชนิดให้ได้
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ จากนั้นครูยกคำประพันธ์ 10 คำ ประพันธ์ แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบว่าเป็นคำประพันธ์ชนิดใด และให้เขียนฉันทลักษณ์คำประพันธ์ชนิดนั้น ลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง แปลงความให้เป็นกาพย์ (แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการตอบ 10 นาที ต่อหนึ่งคำประพันธ์) 
4. ครูเตรียมบทประพันธ์สั้นๆ แล้วเขียนลงในบัตรคำ โดยหนึ่งบัตรคำมีเพียงวรรคเดียวเท่านั้น จากนั้นแจกบัตรคำประพันธ์ ให้นักเรียนแต่ละคน แล้วบอกให้นักเรียนเดินหาเพื่อนที่มีคำประพันธ์ต่อกับของตนเองเพื่อเรียงร้อยคำประพันธ์ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ เมื่อนักเรียนสามารถจับคู่คำประพันธ์ได้ถูกต้องแล้ว ให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม
5. ครูอธิบายและเฉลยคำประพันธ์ โดยให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันว่า คำประพันธ์นั้นมีฉันทลักษณ์  การสัมผัส  และการใช้คำ หรือภาษาอย่างไรบ้าง
6. นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ และคิดคำและคำสัมผัสอย่างน้อยกลุ่มละ 20 คำ เพื่อใช้ในการแต่งคำประพันธ์ในครั้งต่อไป

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
    1) พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร). มูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คลังวิทยา, 2521.
    2) ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ภาคฉันทลักษณ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
3. เกม
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง โยงเส้นสร้างสัมผัส
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง  แปลงความเป็นกาพย์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
    - http://www.aksorn.com/lib/detail_print.php?topicid=393
    - th.wikipedia.org/wiki/กาพย์ยานี 11
    - th.wikipedia.org/wiki/กาพย์ฉบัง
    - th.wikipedia.org/wiki/กาพย์สุรางคนางค์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้