Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 4:39 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การฟัง การดู และการพูดในชีวิตประจำวัน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 24 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 30,922 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การฟัง การดู และการพูดในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การพูดเชิงสร้างสรรค์ และการพูดเชิงวิชาการ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การพูดแสดงความคิดเห็น  ติชม และวิจารณ์ จำเป็นจะต้องรู้หลักในการพูดและคำนึงถึงมารยาทที่ดีในการพูดด้วย  จึงจะถือได้ว่าเป็นการพูดที่สร้างสรรค์ 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 3.1
   ม.1/3   พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู
              ม.1/5   พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา
              ม.1/6   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการในการพูดแสดงความคิดเห็น  ติชม และวิจารณ์ได้
2. พูดแสดงความคิดเห็น  ติชม  และวิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์
3. มีมารยาทที่ดีในการฟังและการดู

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การพูดสรุปความ  การพูดแสดงความรู้  ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
2. การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ
3. มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์                                              
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม                                     
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ:  กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการพูดเชิงสร้างสรรค์  จากหนังสือเรียน 
3. ให้นักเรียนเปรียบเทียบการพูดเชิงสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ว่ามีความแตกต่างและมีหลักในการพูดอย่างไร  เช่น
    - การพูดแสดงความคิดเห็น
    - การพูดให้กำลังใจ
    - การพูดติชม
4. ครูสรุปประเด็นความรู้ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปฝึกการพูดสร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง
5. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการพูดเชิงวิชาการในแต่ละประเภท  แล้วให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาสนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมนักเล่านิทาน  โดยให้จัดรายการเล่านิทานในโรงเรียนในช่วงเช้า ในรายการเสียงตามสายของโรงเรียน  แล้วร่วมกันประเมินผลที่ได้รับจากกิจกรรมการเล่านิทาน โดยนักเรียนร่วมกันกำหนดระยะเวลาที่จัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนร่วมกิจกรรมนักเล่านิทาน

 แบบประเมินกิจกรรมนักเล่านิทาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                    

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้