Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 0:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การฟังและการดูสื่อ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 23 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 36,112 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การฟังและการดูสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การฟังและการดูสื่อ (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การฟังและการดูเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการรับ-ส่งสาร  ซึ่งการดูและการฟังจะมีประสิทธิภาพได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ  และต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดู และการฟัง  จึงจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 3.1
   ม.1/4   ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ
              ม.1/6   มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการฟังและดูได้
2. จับประเด็นสำคัญและสรุปเรื่องได้อย่างถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   มารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน  กลุ่มละ  6  คน  เมื่อรวมกลุ่มกันแล้วให้เข้าแถวตอนลึกโดยสมาชิกในกลุ่มจะต้องยืนห่างกัน 1 ช่วงแขน
3. ให้ตัวแทนที่ยืนอยู่หัวแถวของแต่ละกลุ่มออกมาอ่านข้อความในแถบประโยคที่ครูกำหนดให้  แล้วกลับไปกระซิบบอกคนที่  2  แล้วคนที่  2  กระซิบบอกข้อความกับคนที่  3  ต่อๆ  ไปจนถึงคนที่  6  โดยคนที่  6  ของแต่ละกลุ่มออกมายืนหน้าชั้นเรียน  แล้วเขียนข้อความที่ได้ยินลงบนกระดาน 
4. ครูเฉลยข้อความที่ถูกต้องในแถบประโยคบนกระดาน   แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
    ตัวอย่างประโยค
                                                    หาดทรายขาวสะอาดตากับผืนฟ้าสีน้ำเงิน

                                                  คุณย่ากับคุณหญิงใหญ่ฝากผ้าไหมมาให้ใช้

                                                    กล้วยตานีหวีใหญ่ขึ้นอยู่ใกล้ข้างฝาบ้าน

5. ครูชมเชยกลุ่มนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้องและสอบถามถึงสาเหตุหรือข้อผิดพลาดของกลุ่มที่ตอบผิดว่าเกิดจากอะไร  เช่น  กระซิบด้วยเสียงที่เบา  พูดเร็วจนเกินไป  ออกเสียงผิด หรือเพี้ยน  ตื่นเต้น  เป็นต้น
6. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการร่วมกิจกรรม 
7. ครูช่วยชี้แนะให้นักเรียนเห็นว่าการฟัง  การพูดเป็นการส่ง-รับสารที่มีความสำคัญ  ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับทักษะการพูดและการฟัง  รวมทั้งทักษะอื่นๆ  ด้วย
8. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การสื่อสารจากการฟังและการดู  จากหนังสือเรียน   

ชั่วโมงที่ 3
1. ให้นักเรียนสรุปสาระสำคัญลงในสมุดบันทึก  แล้วให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด  เช่น
    - การรับสารโดยการฟังและการดูประกอบกัน
    - การรับสารโดยการฟัง หรือการดูอย่างใดอย่างหนึ่ง 
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2 คน ออกมาร่วมกันตรวจความความถูกต้องของตัวอย่าง
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การฟัง  และการดูเป็นทักษะการรับสารที่มีจุดมุ่งหมาย  คือ ผู้รับสารจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการรับสารนั้นๆ
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการรับสารด้วยทักษะการฟัง  การดู  จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนเตรียมตัวตอบคำถามเพื่อเป็นการทบทวนและวัดความรู้  ความเข้าใจจากคำถามที่ครูกำหนด  เช่น
    - การดูภาพยนตร์มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
    - การดูป้ายโฆษณาขณะนั่งรถโดยสาร  จัดเป็นการดูประเภทใด  เพราะเหตุใด
    - การจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังหรือดูมีความจำเป็นหรือไม่  เพราะเหตุใด
    - การดูโดยมีข้อมูลล่วงหน้าก่อน  มีประโยชน์ต่อผู้ดูอย่างไร
    - หากมีข้อสงสัยขณะที่ฟังการบรรยายควรปฏิบัติอย่างไร
6. เมื่อนักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้ว  ครูประเมินความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น  และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย
7. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่  1.1  เรื่อง  สาระจากสื่อ 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ตัวอย่างแถบประโยค
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  สาระจากสื่อ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สื่อต่างๆ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้