Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 16,962 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ (2) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนแสดงความคิดเห็นที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์  จะต้องอาศัยการวิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  และมีมารยาทในการแสดงความคิดเห็น    จึงทำให้เกิดความรู้และการแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1
   ม.1/6   เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์
2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ ได้อย่างมีมารยาท

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ
 - บทความ
 - หนังสืออ่านนอกเวลา
 - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
 - เหตุการณ์สำคัญต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน  เพื่อร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงความคิดเห็น 
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ ที่ครูเตรียมไว้  โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเลือกประเภทของสื่อ  ดังนี้
      กลุ่มที่ 1         ร่วมกันอภิปรายและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ
      กลุ่มที่ 2         ร่วมกันอภิปรายและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสืออ่านนอกเวลา
      กลุ่มที่ 3         ร่วมกันอภิปรายและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
      กลุ่มที่ 4         ร่วมกันอภิปรายและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ
3. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้  และบันทึกผลจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน
4. ให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิด
 เห็น

 แบบประเมินการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. สลาก
3. ตัวอย่างบทความ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือพิมพ์  นิตยสาร   

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้