Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:31 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 45,181 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็นจากสื่อ (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดีจะต้องรู้หลักการเขียนแสดงความคิดเห็น  โดยอาศัยการวิเคราะห์  วิจารณ์อย่างมีเหตุผล จึงจะเป็นงานเขียนแสดงความคิดเห็นที่เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1
   ม.1/6   เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ ได้
2. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆ
 - บทความ
 - หนังสืออ่านนอกเวลา
 - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน
 - เหตุการณ์สำคัญต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 5

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูเปิดซีดีเพลง  รางวัลแด่คนช่างฝัน  ให้นักเรียนฟังแล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ฟัง
3. ครูพูดถึงหลักการแสดงความคิดเห็นโดยทั่วไป   แล้วมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น
4. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า  หลักการพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็น แตกต่างกันอย่างไร
5. ให้นักเรียนฝึกแสดงความคิดเห็นจากบทความหรือข่าวตามหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแสดงความคิดเห็น  แล้วให้นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุด
2. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบหรือตอบเป็นรายบุคคล  เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  หากนักเรียนยังมีข้อสงสัยให้ครูอธิบายเพิ่มเติม  เช่น
    - การแสดงความคิดเห็น  ควรจะเสนอแนวทางแก้ไขด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด
    - ข้อมูลหรือหลักฐานอ้างอิง มีประโยชน์ต่อการแสดงความคิดเห็นอย่างไร
    - การแสดงความคิดเห็นทุกครั้งจะต้องมุ่งเพื่อเอาชนะเท่านั้น  ถูกต้องหรือไม่  อย่างไร
3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  เห็นด้วยหรือไม่

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ซีดีเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน
3. บทความ  ข่าวจากหนังสือพิมพ์
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เห็นด้วยหรือไม่

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้