Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 22:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 12 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 50,251 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนสร้างสรรค์ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนแบบต่างๆ เป็นการเขียนเพื่อสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง ชัดเจน  มีความสละสลวยที่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจ  และแสดงให้เห็นความเป็นผู้มีมารยาทในการเขียน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1   ม.1/2   เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง  ชัดเจน  เหมาะสม  และสละสลวย
              ม.1/3   เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุสาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน
              ม.1/9   มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ใช้ภาษาประกอบการเขียนได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
2. มีมารยาทในการเขียน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การเขียนสื่อสาร
2. มารยาทในการเขียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :กระบวนการกลุ่ม )

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม   ออกเป็น 4 กลุ่มเท่าๆ กัน  เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆ ตามที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - การเขียนบรรยาย
    - การเขียนแนะนำตนเอง
    - การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ
    - การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาการเขียนแบบต่างๆ จากหนังสือเรียน  และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม  แล้วนำมาสรุปประเด็นความรู้
4. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเตรียมนำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน  เพื่อให้เพื่อนๆ กลุ่มอื่นมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  และสามารถนำมาเขียนได้
5. ครูอธิบายในส่วนที่บกพร่องเพิ่มเติมและเน้นย้ำให้นักเรียนนำไปฝึกปฏิบัติเพื่อให้งานเขียนมีคุณภาพ

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนประเภทต่างๆ  แล้วตั้งคำถามเพื่อถามครูในประเด็นที่สมาชิกในกลุ่มสงสัย หรือต้องการความรู้เพิ่มเติม
2. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนบรรยาย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การเขียนบรรยาย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือพิมพ์  นิตยสาร

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้