Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 10:42 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 11 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 40,021 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนเรียงความ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนเรียงความจัดเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่มีการใช้รูปแบบและมีการเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย  โดยเฉพาะการเขียนเรียงความเชิงพรรณนาจะต้องอาศัยการเลือกสรรถ้อยคำที่ทำให้เกิดจินตภาพและความงามของภาษา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1
   ม.1/4   เขียนเรียงความ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความแตกต่างของการเขียนเรียงความเชิงพรรณนาประเภทต่างๆ ได้
2. เขียนเรียงความเชิงพรรณนาด้วยภาษาที่สร้างสรรค์

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนเรียงความว่า  นักเรียนเคยเขียนเรียงความเพื่อส่งเข้าประกวดหรือไม่  และนักเรียนคิดว่าการเขียนเรียงความที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
3. ให้นักเรียนในชั้นเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับภาษาที่ใช้ในการเขียน  ตลอดจนสาระสำคัญของเรียงความ
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การเขียนเรียงความ  จัดเป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ที่ต้องมีการจัดลำดับข้อความ  เรื่องราวให้มีความน่าสนใจ  โดยผู้เขียนเรียงความจะใช้ภาษาระดับทางการหรือกึ่งทางการ
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ  จากหนังสือเรียน  
6. เมื่อนักเรียนศึกษาจบแล้ว ให้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญของการเขียนเรียงความ  โดยครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การเขียนเรียงความมีองค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ
    - คำนำ             เป็นส่วนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
    - เนื้อเรื่อง       เป็นสาระสำคัญของเรื่อง
    - สรุป              เป็นการสรุปสาระสำคัญของเรื่องหรือให้ข้อคิด  คำคมแก่ผู้อ่าน

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนศึกษากลวิธีในการเขียนเรียงความเชิงพรรณนา  จากหนังสือเรียน
2. ครูยกตัวอย่างการใช้ภาษาในการพรรณนา  เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  ดังนี้
    - การใช้คำตรงกันข้าม  เช่น  ความรักทำให้ความขี้ริ้วกลับกลายเป็นความงาม
    - การเปรียบเทียบโดยนัย   เช่น  หญิงงามและหนามกุหลาบที่แหลมคมเป็นของคู่กัน
    - การใช้ข้อความกล่าวเกินจริง   เช่น   เธอเป็นดั่งลมหายใจ   ร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือด
3. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างคำที่ใช้ในปัจจุบันที่เกิดมาจากคำเลียนเสียงธรรมชาติ 
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การมีพื้นฐานในการเลือกคำ  และการใช้ภาษาในการพรรณนาจะช่วยให้ภาษาในการเขียนเรียงความมีความน่าสนใจ 
5. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง การเขียนเรียงความเชิงพรรณนาตามความรู้สึก  และการพรรณนาตามความเป็นจริง  จากหนังสือเรียน
6. ให้นักเรียนเขียนเรียงความ  โดยเลือกเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ  ครูเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกเรื่อง หรือหัวข้อที่จะเขียนเรียงความว่า ควรเลือกเขียนจากเรื่องใกล้ตัว  หรือเรื่องที่นักเรียนรู้จักหรือคุ้นเคยเพื่อที่จะได้มีรายละเอียดในการเขียน  และเขียนให้เห็นภาพได้ชัดเจน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนเรียงความ

 แบบประเมินการเขียนเรียงความ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้