Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การอ่านในชีวิตประจำวัน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 11 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 42,626 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การอ่านตีความ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านตีความเป็นการพิจารณาความหมายของถ้อยคำ ที่ต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิด  เพื่อนำมาวิเคราะห์ คิดไตร่ตรองหาเหตุผล   ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและเห็นคุณค่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1
   ม.1/3   ระบุเหตุและผล  และข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
              ม.1/5   ตีความคำยากในเอกสารวิชาการโดยพิจารณาจากบริบท
              ม.1/6   ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
              ม.1/7   ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องมือ  หรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น
              ม.1/8   วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
              ม.1/9   มีมารยาทในการอ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการอ่านตีความได้
2. ตีความบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้
3. ตีความและวิเคราะห์บทความทางวิชาการได้
4. ตีความและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบนิรนัย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้ตัวแทนนักเรียนออกมาปักกุหลาบลงในแจกัน  แจกันละ 1 ดอก  หน้าชั้นเรียน
3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  ดอกกุหลาบต่างสีในแต่ละแจกันมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
4. ครูตั้งประเด็นคำถามนำความคิดนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการตอบที่ง่ายขึ้นและเป็นแนวทางเดียวกัน  เช่น 
    - ดอกกุหลาบสีแดงสื่อความหมายถึงความรักความปรารถนา
    - ดอกกุหลาบสีชมพูสื่อความหมายถึงความรักที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์
    - ดอกกุหลาบสีขาวสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์และมิตรภาพ
    - ดอกกุหลาบสีเหลืองสื่อความหมายถึงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน
5. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  ความหมายที่สื่อผ่านสีต่างๆ ของดอกกุหลาบ  เป็นการตีความที่สื่อออกมาเป็นความหมายโดยใช้สีเป็นตัวกำหนด  และนอกจากนี้การตีความเกี่ยวกับความหมายของสีดอกกุหลาบยังมีความหมายเปลี่ยนไปตามจำนวนดอกที่มอบให้ด้วย
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การอ่านตีความ  จากหนังสือเรียน
7. ให้นักเรียนสรุปหลักการอ่านตีความ  โดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเพิ่มเติมในส่วนที่สงสัย

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 6 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาและฝึกตีความตามประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
    - การอ่านตีความบทร้อยแก้ว
    - การอ่านตีความบทร้อยกรอง
    - การอ่านตีความบทความทางวิชาการ
    - การอ่านตีความเอกสารคู่มือ
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และสรุปประเด็นความรู้ร่วมกัน
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตีความและจับใจความสำคัญของเนื้อเพลงประจำโรงเรียน โดยครูกำหนดประเด็นในการตีความ  ดังนี้
    - เนื้อหาสาระ
    - ถ้อยคำสำนวน
    - น้ำเสียง
4. ให้แต่ละกลุ่มทบทวนผลงาน  และคัดเลือกตัวแทนเพื่อออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ครูชมเชยในความสามารถ  และเน้นย้ำให้นักเรียนนำหลักในการตีความไปปรับใช้ในการรับสารต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำเอกสารคู่มือต่างๆที่มีความหลากหลายมาให้นักเรียนทำกิจกรรม  เปิดโลกการอ่านโดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาและตีความและตอบคำถามที่ครูกำหนด 
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีระเบียบวินัย  และวางแผนการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์
3. ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 
4. ครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี
5. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติกิจกรรม เปิดโลกการอ่าน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนร่วมกิจกรรมเปิดโลกการอ่าน 

 แบบประเมินการจัดกิจกรรมเปิดโลกการ
 อ่าน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ดอกกุหลาบสีต่างๆ / แจกัน 
3. ตัวอย่างเอกสารคู่มือต่างๆ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้