Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:50 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การอ่านออกเสียง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 11 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 35,537 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านออกเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านบทร้อยกรอง  เป็นการอ่านที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย  ที่ผู้อ่านจะต้องเข้าใจฉันทลักษณ์และอ่านออกเสียงให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทประพันธ์สู่ผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้ง และเห็นคุณค่า

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1
   ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
2. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์  และมีความไพเราะ

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  เช่น  กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี 11 โคลงสี่สุภาพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนช่วยกันอ่านออกเสียงข้อความที่กำหนดให้  แล้วอธิบายว่าเหตุใดจึงอ่านออกเสียงเช่นนั้น  เช่น
      อันรักษาศีลสัตย์กตเวที       อ่านว่า                                                        เพราะ                                  
      ข้าขอเคารพอภิวันท์           อ่านว่า                                                        เพราะ                                  
      คิดถึงบาทบพิตรอดิศร         อ่านว่า                                                        เพราะ                                  
3. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  การอ่านข้อความเหล่านี้  จะต้องอ่านแบบเอื้อสัมผัสเพื่อเป็นการเพิ่มความไพเราะ  การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง สามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ
    - การอ่านออกเสียงธรรมดา
    - การอ่านทำนองเสนาะ
4. ให้นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเพิ่มเติม  จากหนังสือเรียน  
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  ออกเป็น 6 กลุ่มเท่าๆ กัน  เพื่อให้นักเรียนศึกษาและฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองตามที่ครูกำหนดให้  หรือจับสลาก  ดังนี้
      กลุ่มที่  1       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนสุภาพ
      กลุ่มที่  2       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนสักวา
      กลุ่มที่  3       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนหก
      กลุ่มที่  4       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  กาพย์ยานี 11
      กลุ่มที่  5       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  โคลงสี่สุภาพ
      กลุ่มที่  6       ศึกษาและฝึกอ่านบทร้อยกรองประเภท  โคลงกระทู้
6. ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองแต่ละประเภท  และแนะนำเทคนิคการออกเสียงที่ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนนำไปฝึกอ่าน

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกซ้อม  และประเมินการอ่านออกเสียงร้อยกรองจากแบบประเมินที่ครูแจกให้   แล้วสรุปผลการประเมิน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะข้อปรับปรุงแก้ไขในการอ่านของกลุ่มตนเองให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
3. ให้นักเรียนทั้ง 6 กลุ่ม  รวมกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มอื่น  โดยในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่มาจากกลุ่มหมายเลข 1-6  แล้วให้แลกเปลี่ยนความรู้กัน  พร้อมทั้งฝึกการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองทั้ง 6  ประเภทให้ถูกต้อง และมีความไพเราะ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนแต่ละคนออกมาจับสลากหมายเลขการอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง  ดังนี้
      หมายเลข  1       ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนสุภาพ
      หมายเลข  2       ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนสักวา
      หมายเลข  3      ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  กลอนหก
      หมายเลข  4       ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  กาพย์ยานี 11
      หมายเลข  5       ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  โคลงสี่สุภาพ
      หมายเลข  6       ทดสอบอ่านบทร้อยกรองประเภท  โคลงกระทู้
2. ครูให้นักเรียนฝึกซ้อมการอ่านให้ถูกต้องและมีความไพเราะ  ก่อนออกมาทดสอบการอ่านทีละคนกับครูหน้าชั้นเรียน
3. ครูชมเชยนักเรียนที่อ่านได้ถูกต้องและมีความไพเราะ  และให้กำลังใจ  พร้อมแนะนำเทคนิคในการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องให้กับนักเรียนที่ยังมีข้อบกพร่อง
4. ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมยอดนักอ่าน  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านทักษะการอ่าน 
5. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมและเน้นย้ำให้นักเรียนทุกคนเห็นความสำคัญของการอ่าน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนร่วมกิจกรรมยอดนักอ่าน

 แบบประเมินการจัดกิจกรรมยอดนักอ่าน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง

 แบบประเมินการอ่านบทร้อยกรอง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ตัวอย่างข้อความ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้