Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 12:41 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การอ่านออกเสียง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 11 พ.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 62,787 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การอ่านออกเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  เป็นการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง  ทำให้เกิดความคล้อยตามไปกับเรื่องราว หรือบทประพันธ์ที่อ่าน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 1.1
   ม.1/1   อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักเกณฑ์ในการอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้อง
2. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่อ่าน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาในการดำเนินรายการของพิธีกรรายการ  หรือผู้อ่านข่าวทางโทรทัศน์ เรื่อง การใช้ภาษา  เช่น  การอ่านคำควบกล้ำ  การอ่านเน้นเสียงหนักเบา
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างการอ่านที่ดีได้  และบอกเหตุผลที่นักเรียนชื่นชอบ
4. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การอ่านสคริปต์ หรืออ่านข่าวให้น่าฟังจะต้องอ่านออกเสียงให้ชัดเจน  มีลีลาการอ่านที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่อ่าน
5. ให้นักเรียนศึกษาหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  จากหนังสือเรียน 
6. ให้นักเรียนฝึกอ่านบทความที่ครูแจกให้  โดยให้จับคู่กับเพื่อน เพื่อฝึกอ่านตามหลักเกณฑ์ในการอ่านที่ได้ศึกษามา

ย้อนหลังไปเพียง ๒ ปี คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อบารัค โอบามา เลยด้วยซ้ำ แต่วันนี้เขากลับเป็นว่าที่ประธานาธิบดีที่ได้รับความนิยมทั่วโลก และกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะผู้นำผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ชัยชนะของโอบามาบนเส้นทางสู่ทำเนียบขาวนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเบื่อหน่ายและผิดหวังที่ประชาชนมีต่อพรรครีพับลิกันอันมีประธานาธิบดีบุชเป็นตัวแทน ยิ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลรีพับลิกัน

แต่โอบามาจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากปราศจากการรณรงค์หาเสียงที่มีการจัดตั้งอย่างเข้มแข็ง ทรงประสิทธิภาพและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชนิดที่เป็นแบบฉบับให้แก่นักการเมืองรุ่นหลังไปได้อีกนาน สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ก็คือ การระดมอาสาสมัครมาช่วยหาเสียงให้เขานับล้าน ๆ คน อาสาสมัครเหล่านี้เปรียบเสมือน “กองทัพมด” ที่กระจายกำลังไปทั่วประเทศ และช่วยระดมทุนให้เขาอย่างมากมายเป็นประวัติการณ์ ต่างคนต่างคิดและริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนหัว
กล่าวได้ว่า การรณรงค์ของโอบามามีฐานจากประชาชนระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง

7. ครูสังเกตการอ่านออกเสียงของนักเรียน  แล้วเสนอแนะในส่วนที่บกพร่องให้นักเรียนนำไปปรับแก้ไขการอ่านให้ถูกต้อง
8. ให้นักเรียนแต่ละคู่ฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง  และทำเครื่องหมายแบ่งวรรคตอนในการอ่านเพื่อให้ฝึกอ่านได้ง่าย

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับวิธีการอ่านออกเสียงแบบบรรยาย   การอ่านแบบพรรณนาให้เห็นภาพ  แล้วอ่านเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของวิธีการอ่านทั้ง 2 แบบ
3. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนคนเดิมเพื่อฝึกอ่านตามตัวอย่าง จากหนังสือเรียน   โดยให้เพื่อนประเมินการอ่านออกเสียงของคู่ตนเอง  แล้วแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อบกพร่องของการอ่าน  แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข
4. ให้อาสาสมัครนักเรียน 2  คน  ออกมาอ่านออกเสียงหน้าชั้นเรียน  แล้วครูเสนอแนะส่วนที่ควรปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับแก้ไข

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

 แบบประเมินการอ่านบทร้อยแก้ว

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : หลักภาษาและการใช้ภาษา  ม.1
2. ตัวอย่างบทความ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สื่อต่างๆ เช่น  วิทยุ โทรทัศน์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้