Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 19:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นิทานพื้นบ้าน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 23,419 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นิทานพื้นบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน (2) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษานิทานพื้นบ้าน จะทำให้เกิดความเข้าใจในเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ซึ่งจะทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
              ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุปเนื้อหาสำคัญของนิทานพื้นบ้านได้
2. วิเคราะห์คุณค่าของนิทานพื้นบ้านได้
3. วิเคราะห์ข้อคิดจากการอ่านนิทานพื้นบ้านและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับบันเทิงคดี
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง นิทานพื้นบ้าน  

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา )

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านที่นำมาสร้างเป็นละคร  เช่น  สังข์ทอง  ปลาบู่ทอง โสนน้อยเรือนงาม  อุทัยเทวี  สิงหไกรภพ
3. ให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง  และอธิบายคร่าวๆ  ถึงจุดเด่นของตัวละคร เช่น  พระสังข์  นางรจนา  นางพันธุรัต  นางเอื้อย  นางอ้าย  นางจันทร์เทวี นางอุทัยเทวี  นางคุลา สิงหไกรภพ เป็นต้น
4. ให้นักเรียนศึกษานิทานเรื่อง สังข์ทอง  จากหนังสือเรียน
5. เมื่อนักเรียนศึกษาจบแล้ว  ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามเพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษาเบื้องต้น  เช่น
    - นิทานพื้นบ้านเรื่อง สังข์ทอง ในท้องถิ่นต่างๆ  มีชื่อเรียกอย่างไรบ้าง
    - เมืองทุ่งยั้ง  จ. อุตรดิตถ์  มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง สังข์ทอง อย่างไร
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับนิทานเรื่อง สังข์ทอง ในท้องถิ่นของตนเองว่ามีความเชื่อ หรือเรื่องเล่าอย่างไร   แล้วนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูเล่าเรื่อง สังข์ทอง เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องย่อ  ทั้งนี้ครูสอบถามนักเรียนถึงความประทับใจในตัวละครและให้นักเรียนยกตัวอย่างเหตุการณ์ในตอนที่ประทับใจประกอบด้วย
2. ให้นักเรียนนำความรู้จากการไปสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับนิทานเรื่อง สังข์ทอง ในท้องถิ่นว่ามีความเชื่อ หรือเรื่องเล่าอย่างไร   แล้วร่วมกันสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในชั้นเรียน
3. ให้นักเรียนศึกษาบทวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ จากหนังสือเรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านเรื่องอื่นๆ ที่นักเรียนสนใจ
4. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับข้อคิด หรือคติธรรมที่ได้รับจากนิทานพื้นบ้าน
5. ครูสรุปประเด็นความรู้  และชี้แจงให้นักเรียนเห็นความสำคัญของนิทานพื้นบ้านที่เปรียบเสมือนคู่มือสำคัญในการสั่งสอนคนในสังคม
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านตามประเด็นที่กำหนด และจัดป้ายนิเทศ  เพื่อนำเสนอความรู้ เป็นเวลา  2  สัปดาห์   ดังนี้
    - สรุปเนื้อหาของนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ
    - วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่างๆ พร้อมยกเหตุผลประกอบ
    - อธิบายคุณค่าของนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ
    - สรุปความรู้และข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ครูควรเน้นย้ำให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนเข้าร่วมกันจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับนิทาน
 พื้นบ้าน

 แบบประเมินการจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับ
 นิทานพื้นบ้าน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1
2. อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.st.ac.th/bhatips/n_supasit.htm
    -
www.toursabuy.com/soontornpoo/pukaotong.asp

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้