Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 28 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 29,394 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน (1) เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  เป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ที่แสดงให้เห็นถงพระปรีชาสามารถในเชิงกวีของพระองค์  โดยมีการบรรยายถึงอาหารคาว  อาหารหวาน และผลไม้ 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
              ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความเป็นมา  ประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดี เรื่องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ได้
2. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานได้
3. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับบันเทิงคดี
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนแบบอุปนัย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างขนมที่เป็นมงคลที่คนไทยนิยมนำมาทำบุญ หรือจัดกระเช้ามอบให้แก่บุคคลที่เคารพในเทศกาลสำคัญต่างๆ  เช่น  ขนมทองหยิบ  ทองหยอด  ฝอยทอง  ตะโก้  ขนมชั้น
3. ครูให้นักเรียนสังเกตชื่อขนมที่นักเรียนยกตัวอย่าง  แล้วถามนักเรียนว่า  เหตุใดขนมต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นที่นิยมกันมาก
4. ครูนำขนมไทยที่นิยมนำมาจัดเลี้ยงในงานมงคลมาแสดงหน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อขนมชนิดต่างๆ  ทั้งนี้ครูควรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อขนมที่มีชื่อเรียกที่แฝงความหมายอันเป็นสิริมงคล  เช่น
    - เม็ดขนุน          ช่วยให้มีคนสนับสนุนให้มีความก้าวหน้า
    - ทองเอก          แทนคำอวยพรที่แสดงถึงความเป็นหนึ่ง
    - ฝอยทอง         แทนคำอวยพรให้มีชีวิตที่ยืนยาว                                
    - ขนมถ้วยฟู        แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูในชีวิตและหน้าที่การงาน
    - จ่ามงกุฎ          แสดงถึงการเป็นหัวหน้าสูงสุด  มีเกียรติยศสูงสุด
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับการใช้ขนมในงานมงคล
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาวรรณคดีเรื่อง กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่กำหนด ดังนี้
    - ความเป็นมา
    - ประวัติผู้แต่ง               
    - ลักษณะคำประพันธ์
7. นักเรียนสรุปความรู้จากหัวข้อที่ได้ศึกษา  แล้วครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ หรือตอบเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการทบทวนความรู้  เช่น
    - กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานมีความเป็นมาอย่างไร
    - เหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  จึงได้รับการเทิดพระเกียรติจากองค์การยูเนสโก

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูมอบหมายให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ  4  คน  เพื่อร่วมกันศึกษาเนื้อเรื่องของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  จากหนังสือเรียน  โดยสมาชิกในกลุ่มต้องร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้
กิจกรรม
    *   อ่านเนื้อเรื่องของกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
    *   ค้นความหมายคำศัพท์ จากพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542
    *   รวบรวมชื่ออาหารคาว  อาหารหวาน  ผลไม้
    *   ส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

2. นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของความหมายคำศัพท์  และรายชื่ออาหารคาว อาหารหวาน  และผลไม้
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สำรับคับค้อน  เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบภายในกลุ่ม  และส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเฉลยใบงาน  โดยให้กลุ่มอื่นๆร่วมตรวจสอบคำตอบ 
4. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำใบงานได้ถูกต้อง  เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ
5. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม  เป็นการบ้าน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1
2. ตัวอย่างขนมไทยชนิดต่างๆ
3. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542
4. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  สำรับคับค้อน
5. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง  รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม 

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหาร

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้