Log in | วันเสาร์ที่ 23 มิ.ย. 2561 | 0:04 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โคลงโลกนิติ

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 26 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 12,927 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โคลงโลกนิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โคลงโลกนิติ (2) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

คำสอนในโคลงโลกนิติทุกบทล้วนให้ข้อคิด  คติธรรมอันลึกซึ้ง  ผู้ที่รู้จักนำเอาคำสอนในโคลงโลกนิติมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตย่อมได้รับแต่ความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
              ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สรุปเนื้อหาวรรณกรรม เรื่อง โคลงโลกนิติได้
2. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง โคลงโลกนิติได้
3. สรุปข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเรื่อง โคลงโลกนิติได้      

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับสุภาษิตคำสอน
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่อง โคลงโลกนิติ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบนิรนัย และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)

1. ครูนำตัวอย่างโคลงโลกนิติ  1-2  ตัวอย่าง มาให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน  และให้ช่วยกันบอกว่าโคลงโลกนิติที่นักเรียนอ่านให้คุณค่าหรือเป็นคำสอนในเรื่องใด  เช่น
      ทำบุญบุญแต่งให้                               เห็นผล
      คือดั่งเงาตามตน                               ติดแท้
      ผู้ทำสิ่งอกุศล                                     กรรมติด ตามนา
      ดุจจักรเกวียนเวียนแล้                     ไล่ต้อนตีนโค
2. นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าของโคลงที่สอนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี  เชื่อในกรรม  ว่าทำดีได้ดี  ทำชั่วได้ชั่ว
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  การอ่านโคลงโลกนิติให้เกิดประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะต้องรู้จักการวิเคราะห์คุณค่าของโคลงบทนั้นๆ 
4. ให้นักเรียนศึกษาบทวิเคราะห์ จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน  ควรยึดหลักคำสอนในด้านใดเพราะเหตุใด
6. ครูเน้นย้ำเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าในด้านการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
7. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของโคลงโลกนิติในด้านเนื้อหาพร้อมทั้งให้นักเรียนยกตัวอย่างโคลงประกอบด้วย         นาคีมีพิษเพี้ยง                             สุริโย
      เลื้อยบ่ทำเดโช                              แช่มช้า
      พิษน้อยหยิ่งโยโส                           แมลงป่อง
      ชูแต่หางเองอ้า                              อวดอ้างฤทธี
8. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  คุณค่าคำโคลง  เมื่อเสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามจากใบงานของตนเอง
9. ครูสรุปคำตอบให้มีความชัดเจน  และให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบจากใบงานและให้คะแนนตนเองอย่างซื่อสัตย์
10. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่งนิทานเทียบโคลงโลกนิติจากบทที่ครูกำหนด  หรือบทที่นักเรียนชื่นชอบ 1 เรื่อง  โดยให้นักเรียนตกแต่งสมุดนิทานเทียบโคลงโลกนิติให้สวยงามและสร้างสรรค์ เช่น
         ผลเดื่อเมื่อสุกไซร้                         มีพรรณ
       ภายนอกแดงดูฉัน                           ชาดบ้าย
       ภายในย่อมแมลงวัน                         หนอนบ่อน
       ดุจดั่งคนใจร้าย                              นอกนั้นดูงาม

          รู้น้อยว่ามากรู้                              เริงใจ              
       กลกบเกิดอยู่ใน                               สระจ้อย
       ไป่เห็นชเลไกล                               กลางสมุทร
       ชมว่าน้ำบ่อน้อย                              มากล้ำลึกเหลือ

          โคควายวายชีพได้                         เขาหนัง
       เป็นสิ่งเป็นอันยัง                              อยู่ไซร้
       คนเด็ดดับสูญสัง-                              ขารร่าง
       เป็นชื่อเป็นเสียงได้                            แต่ร้ายกลับดี
11. นักเรียนและครูร่วมกันนัดหมายการส่งงานและกำหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อให้นักเรียนสามารถทำผลงานได้อย่างมีเป้าหมาย

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนแต่งนิทานเทียบโคลงโลกนิติ

 แบบประเมินการแต่งนิทานเทียบ
 โคลงโลกนิติ

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1
2. ตัวอย่างโคลงโลกนิติ
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง  คุณค่าคำโคลง

แหล่งการเรียนรู้
 - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้