Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 1:06 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นิราศภูเขาทอง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 26 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 17,134 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นิราศภูเขาทอง (2) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นิราศภูเขาทอง  เป็นบันทึกการเดินทางของสุนทรภู่แต่งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ได้เดินทางนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง  โดยมีการกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่มีต่อสุนทรภู่  พร้อมทั้งสอดแทรกข้อคิดและวิถีชีวิตของคนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมจากเรื่องที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
              ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. สรุปเนื้อหาวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทองได้
2. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทองได้
3. วิเคราะห์ข้อคิดจากการอ่านและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับบันทึกการเดินทาง
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. นักเรียนทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาเรื่อง นิราศภูเขาทอง  แล้วแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการนับ  1-6  โดยนักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันให้รวมกลุ่มกัน
3. ครูมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่องเป็นช่วงตามที่กำหนดโดยแปลศัพท์ เรียบเรียงเนื้อหาและสรุปเรื่อง   ดังนี้
                                                                 เดือนสิบเอ็ดเสร็จธุระพระวสา
                                                                                   V
                                                              ทั้งสิ่งของขาวเหลืองเครื่องสำเภา

                                                                 ถึงโรงเหล้าเตากลั่นควันโขมง
                                                                                 V
                                                                พวกหญิงชายประชุมกันทุกวันคืน

                                                                       มาถึงบางธรณีทวีโศก
                                                                                    V
                                                                 เจียนจะต้องปีนบ้างหรืออย่างไร

                                                                 โอ้คิดมาสารพัดจะตัดขาด
                                                                               V
                                                                 ถึงตำบลกรุงเก่ายิ่งเศร้าใจ

                                                                 มาทางท่าหน้าจวนจอมผู้รั้ง
                                                                                  V
                                                                  คิดก็เป็นอนิจจังเสียทั้งนั้น

                                                                   ขอเดชะพระเจดีย์คิรีมาศ
                                                                                V
                                                                 จึงร่ำไรเรื่องร้างเล่นบ้างเอย

4. เมื่อนักเรียนเข้าใจภาระงานที่ครูมอบหมายแล้ว  ให้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสงบ หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามครูเป็นรายกลุ่ม
5. นักเรียนรวมกลุ่มกันให้เรียบร้อย  แล้วรายงานความก้าวหน้าของภาระงานที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งบอกปัญหา / อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานกลุ่ม เพื่อจะได้ช่วยกันระดมวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสม
6. ครูให้กำลังใจนักเรียนทุกกลุ่ม  และชื่นชมที่นักเรียนให้ความร่วมมือในการเรียนเป็นอย่างดี
7. ครูกำหนดเวลาในการทำงานให้สอดคล้องกับภาระงาน   เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้ทบทวนเนื้อหาอภิปรายและสรุปเนื้อเรื่องที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนรูปแบบการนำเสนอหน้าชั้นเรียนตามความเหมาะสมกับเวลาที่กำหนดให้  กลุ่มละ  10  นาที  โดยระหว่างที่แต่ละกลุ่มรายงานให้สมาชิกกลุ่มอื่นถามคำถามได้หลังจากที่การรายงานสิ้นสุดลงเท่านั้น
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอตามรูปแบบที่ได้วางแผนไว้ตามลำดับหมายเลข  1-6
10. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปประเด็นความรู้จากการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหาของเรื่อง นิราศภูเขาทอง  และศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง
2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ตามรอยสุนทรภู่  เสร็จแล้วให้นักเรียนแลกเปลี่ยนใบงานกันตรวจตามที่ได้ร่วมกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
3. เมื่อทำเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนร่วมกันทบทวน  และอภิปรายเกี่ยวกับคุณค่าด้านต่างๆ  ที่ปรากฏในเรื่อง ดังนี้
    - คุณค่าด้านวรรณศิลป์                                  - คุณค่าด้านเนื้อหา
    - ความรู้ที่ได้รับจากเรื่อง
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลอื่น ๆ  เพิ่มเติม  เช่น
    - เหตุใดเมืองปทุมธานีจึงได้ชื่อว่าเมืองดอกบัว
    - สังคมที่ปรากฏในเรื่องแสดงให้เห็นถึงการค้าขายอย่างไร
    - การแต่งกายของชาวมอญมีลักษณะอย่างไร
5. ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการเรียน แล้วมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่  2.2  เรื่อง  คุณค่าวรรณคดี   เมื่อทำเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและบันทึกสรุปความรู้ เรื่อง นิราศภูเขาทอง แล้วจัดทำแผนที่การเดินทางตามรอยสุนทรภู่สู่เจดีย์ภูเขาทอง ดังนี้
      6.1 บันทึกสรุปความรู้ เรื่อง นิราศภูเขาทอง ในประเด็นดังนี้
            1) สรุปเนื้อหาวรรณคดีนิราศภูเขาทอง
            2) วิเคราะห์วรรณคดีนิราศภูเขาทอง พร้อมยกเหตุผลประกอบ
            3) อธิบายคุณค่าของนิราศภูเขาทอง
            4) สรุปข้อคิดจากการอ่านนิราศภูเขาทองและเสนอแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้
      6.2 ออกแบบและจัดทำแผนที่การเดินทางตามรอยสุนทรภู่สู่เจดีย์ภูเขาทอง ตามเกณฑ์ดังนี้
            1) ความถูกต้องของการเขียนแผนที่
            2) ความถูกต้องตามหลักการของแผนที่     

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนบันทึกสรุป เรื่อง นิราศภูเขาทอง

 แบบประเมินบทสรุป เรื่อง นิราศภูเขาทอง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนแผนที่การเดินทางตามรอย
 สุนทรภู่สู่ภูเขาทอง

 แบบประเมินการเขียนแผนที่การเดินทาง
 ตามรอยสุนทรภู่สู่ภูเขาทอง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1
2. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
3. พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง  ตามรอยสุนทรภู่
5. ใบงานที่ 2.2  เรื่อง  คุณค่าวรรณคดี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.royin.go.th/
    - www.toursabuy.com/soontornpoo/pukaotong.asp

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้