Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:08 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

นิราศภูเขาทอง

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 26 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 22,794 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นิราศภูเขาทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง นิราศภูเขาทอง (1) เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

นิราศภูเขาทอง  เป็นผลงานประพันธ์ประเภทนิราศของสุนทรภู่มีความยาวทั้งสิ้น  176  คำกลอนแต่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางจากวัดราชบุรณะไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนมัสการเจดีย์ภูเขาทอง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 5.1
   ม.1/1   สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/2   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมจากเรื่องที่อ่าน  พร้อมยกเหตุผลประกอบ
              ม.1/3   อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
              ม.1/4   สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายความเป็นมา  ประวัติผู้แต่ง  ลักษณะคำประพันธ์ของวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง ได้
2. อธิบายหลักการพิจารณาคุณค่าวรรณคดี เรื่อง นิราศภูเขาทองได้
3. วิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับบันทึกการเดินทาง
2. การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาอ่านบทกลอนของสุนทรภู่ที่เป็นวรรคทองจากวรรณคดีเรื่องต่างๆ แล้วให้นักเรียนบอกชื่อเรื่อง หรือที่มาของบทกลอนนั้นๆ  เช่น
                                                                 แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
                                                                 มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
                                                                 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
                                                                 ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน

                                                                 ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
                                                                 มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
                                                                 แม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
                                                                 จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

                                                                 อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
                                                                 ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
                                                                 สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
                                                                 จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย

3. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง  แล้วให้ช่วยกันยกตัวอย่างผลงานของสุนทรภู่ที่นักเรียนรู้จักหรือมีความชื่นชอบ
4. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมให้นักเรียนทราบว่า  ผลงานด้านนิราศของสุนทรภู่เป็นที่รู้จักของผู้อ่านอย่างแพร่หลายและมีความโดดเด่นทางด้านวรรณศิลป์เป็นอย่างมาก  นักเรียนควรอ่านและศึกษาเพื่อให้เห็นความงามและคุณค่าของผลงานนั้นๆ
5. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง  นิราศภูเขาทอง  จากหนังสือเรียน ตามประเด็นที่ครูกำหนด ดังนี้
    - ความเป็นมา
    - ผู้แต่ง
    - ลักษณะคำประพันธ์
6. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
7. ให้นักเรียนทบทวนและสรุปประเด็นความรู้   และร่วมกันตอบคำถามเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ ดังนี้
    - สุนทรภู่มีจุดประสงค์ใดในการแต่งนิราศภูเขาทอง
    - สุนทรภู่ได้รับการยกย่องและมีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงรัชสมัยใด
    - นิราศ เป็นบทประพันธ์ที่มีลักษณะอย่างไร
8. นักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบในทุกคำถาม  และช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
9. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  รู้รอบเรื่อง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

 แบบประเมินตามสภาพจริง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีและวรรณกรรม  ม.1
2. ตัวอย่างบทกลอนของสุนทรภู่
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  รู้รอบเรื่อง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. หนังสือประวัติสุนทรภู่ 

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้