Log in | วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. 2561 | 17:28 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ศาสนสัมพันธ์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 22 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 19,098 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ศาสนสัมพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์ เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาการกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์นั้น ย่อมทำให้ได้ข้อคิด คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างของท่าน และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ม.1/11   วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์และนำเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. วิเคราะห์การกระทำของบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ได้
2. เสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเองในด้านศาสนสัมพันธ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  
ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์หรือมีผลงานทางด้านศาสนสัมพันธ์
 - พระธรรมโกษาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุ
 - อาจารย์สุชีพ  ปุญญานุภาพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการกลุ่ม
 - ทักษะการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย/วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคโต๊ะกลม)
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่นักเรียนนับถือซึ่งครู  ได้มอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติเพื่อการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่นอย่างเหมาะสมว่านักเรียนได้มีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง  เพื่อเป็นการทบทวนการเรียนเรื่อง  ศาสนสัมพันธ์  ในหัวข้อ  ธรรมะกับสังคม และเป็นการติดตามภาระงานที่มอบหมายให้นักเรียนไปปฏิบัติ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ในโลกนี้มีศาสนิกชนจำนวนมากที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านศาสนสัมพันธ์ ประสานสัมพันธ์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันระหว่างศาสนิกชนที่นับถือศาสนาต่างๆ เช่น  พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และให้นักเรียนศึกษาความรู้ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างทางด้านศาสนสัมพันธ์ 2 ท่าน คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ และอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ จากหนังสือเรียน
3. ครูอธิบายประเด็นสำคัญในประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุ  และอาจารย์สุชีพ  ปุญญานุภาพ ดังนี้
      1) การดำเนินชีวิตในวัยเด็ก
      2) ลักษณะอุปนิสัย ที่ทุกคนควรยึดถือเป็นแบบอย่าง
      3) ความตั้งใจในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น
      4) ผลงานสำคัญที่แสดงว่าท่านเป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง ค่อนข้างเก่ง  ปานกลาง  ปานกลางค่อนข้างอ่อน  และอ่อน  (ครูแบ่งนักเรียนไว้ล่วงหน้า) นักเรียนแต่ละกลุ่มต่างก็เลือกหมายเลขประจำตัวตั้งแต่ หมายเลข  1 , 2 , 3 , 4 และ 5
5. ครูแจกใบงานที่ 2.1 เรื่อง ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 ชุด
6. นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหมายเลข 1 เขียนคำตอบจากคำถาม ข้อที่ 1 แล้วส่งไปให้
      หมายเลข  2   เขียนคำตอบเพิ่มเติม  และส่งไปให้หมายเลข  3  เขียนคำตอบเพิ่มเติม จากนั้นส่งไปให้หมายเลข  4 – 5  
                          ช่วยกันตรวจคำตอบ ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข  และเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
7. นักเรียนซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มหมายเลข 2 เขียนคำตอบจากคำถามข้อที่ 2 แล้วส่งไปให้หมายเลข  3  เขียนคำตอบเพิ่มเติม  และส่งไปให้หมายเลข  4  เขียนคำตอบเพิ่มเติม จากนั้นให้หมายเลข  5  และหมายเลข  1  ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับ คือ
      หมายเลข   3   เขียนคำตอบจากคำถาม ข้อที่ 3 และส่งไปให้หมายเลข 4 – 5  เขียนคำตอบเพิ่มเติม จากนั้นส่งไปให้หมาย
                           เลข  1- 2   ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
      หมายเลข   4   เขียนคำตอบจากคำถาม ข้อที่ 4  และส่งไปให้หมายเลข 5  และหมายเลข 1 เขียนคำตอบเพิ่มเติม จากนั้นส่ง
                           ไปให้หมายเลข 2 – 3 ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไข และเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
      หมายเลข   5   เขียนคำตอบจากคำถาม ข้อที่ 5  และส่งไปให้หมายเลข 1-2  เขียนคำตอบเพิ่มเติม จากนั้นส่งไปให้
                           หมายเลข  3 - 4   ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่สมบรูณ์
9. เมื่อนักเรียนทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูสุ่มเรียกตัวแทนนักเรียน 2 - 3  กลุ่ม นำเสนอผลงานต่อชั้นเรียน แล้วให้กลุ่มอื่นที่มีคำตอบแตกต่างออกมานำเสนอเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดจากการศึกษาผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุ และอาจารย์สุชีพ  ปุญญานุภาพ  และแนวทางการนำแบบอย่างการปฏิบัติตนของท่านไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป  

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 8

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 1
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ตัวอย่างบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.buddhadasa.com/
    - th.wikipedia.org/wiki/สุชีพ_ปุญญานุภาพ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้