Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 14:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การบริหารจิตและการเจริญปัญญา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 11,526 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเจริญปัญญา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การใช้วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก ในการดำเนินชีวิตนั้นย่อมส่งผลดีต่อการตัดสินใจกระทำการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ม.1/6   เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออกได้
2. วิเคราะห์ผลการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และวิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การเจริญปัญญา
    - สุตมยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการฟัง
    - จิตตามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการคิด
    - ภาวนามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการลงมือทำ
2. การเจริญปัญญาโดยการคิดแบบโยมนสิการ
    - การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
    - การคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - วิธีคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม
 - วิธีคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา)
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำข่าวตัวอย่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ มาเล่าให้นักเรียนฟัง เช่น นักศึกษา นักร้อง นักแสดง นักธุรกิจ นักการเมือง ครูชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจว่า บุคคลดังกล่าวประสบความสำเร็จได้นั้นเนื่องจากได้การพัฒนาปัญญา ซึ่งสามารถทำได้ 3 ทาง คือ
      1) สุตมยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการฟัง
      2) จินตามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการคิด
      3) ภาวนามยปัญญา : ปัญญาเกิดจากการลงมือทำ
2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การเจริญปัญญา โดยการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ซึ่งในบทเรียนนี้ขอยกการคิด 2 อย่าง คือ การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ  และทางออก โดยให้อ่านข้อมูลจากหนังสือเรียน และใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม : วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3. สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก ในประเด็นเกี่ยวกับความหมาย และตัวอย่างวิธีคิด
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์และประเมินค่าความรู้ตามหัวข้อในใบงาน
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ประมาณ 2-3 กลุ่ม และให้กลุ่มอื่นที่มีผลงานแตกต่างออกมานำเสนอเพิ่มเติม
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความหมายและประโยชน์ ของการใช้การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก พร้อมกับนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิม ผลัดกันเล่าประสบการณ์ ในชีวิตของตนเองที่เคยตัดสินใจกระทำสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความสอดคล้องกับการคิดแบบคุณค่า-คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก พร้อมกับบอกผลดีที่เกิดขึ้นต่อตนเอง
3. นักเรียนช่วยกันสรุปบันทึกประสบการณ์ของนักเรียนในข้อ  2  ลงในใบงานที่  2.2 เรื่อง รู้จักคิด
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทำใบงานต่อชั้นเรียน โดยมีครูช่วยชี้แนะความถูกต้อง
5. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปคุณค่าและประโยชน์ของการรู้จักคิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม และการคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนนำการคิดในข้อ  5  ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และรายงานผลตามแบบบันทึกการปฏิบัติตนในการนำการคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม การคิดแบบคุณ-โทษ และทางออก ไปใช้ในการตัดสินใจ โดยใช้เวลา 1-2  เดือน  หรือตามความเหมาะสม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ประจำหน่วยการเรียนที่ 7          

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนบันทึกการปฏิบัติตนในการตัดสินใจ
 โดยใช้การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
 และการคิดแบบ คุณ-โทษ และทางออก

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนในการตัดสินใจโดยใช้
 การคิดแบบคุณค่าแท้-คุณค่าเทียม และการคิด
 แบบคุณ-โทษ และทางออก

 ปฏิบัติได้ 6 พฤติกรรม ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) ญาณสังวร,สมเด็จพระ (เจริญ  สุวฑฒโน). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ประกายพริก , 2526.
      2) วศิน  อินทสระ , หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.ไอ. เอ. จำกัด (เครือนำทอง) , 2548.
3. ใบความรู้ที่ 2.1 เรื่อง วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม : วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ
4. ใบงานที่ 2.1   เรื่อง    วิธีคิดตามแนวพุทธธรรม
5. ใบงานที่ 2.2   เรื่อง     รู้จักคิด
6. ซีดี เรื่อง การบริหารจิต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.dhammathai.org/treatment/concentration    

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้