Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 29,019 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พุทธศาสนิกชนทุกคนควรปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในศาสนพิธีของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.2
   ม 1/5   อธิบายประวัติ ความสำคัญ และปฏิบัติตนในวันสำคัญทางศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายประวัติความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2. วิเคราะห์ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ประวัติและความสำคัญของวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันตักบาตรเทโวโรหณะ และวันธรรมสวนะ
2. การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษาและวันตักบาตรเทโวโรหณะ และวันธรรมสวนะ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะการสืบค้นข้อมูล

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา/วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนด้วยการสนทนาและซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้
    - นักเรียนเคยไปร่วมพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันใดบ้าง
    - พิธีกรรมสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นักเรียนไปร่วมพิธีนั้นมีขั้นตอนสำคัญอย่างไร
    - นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 7 คน คละกันตามความสามารถ และให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว คือ หมายเลข 1-7 เรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มบ้านหรือกลุ่มเดิม  แต่ละหมายเลขแยกย้ายกันไปเข้ากลุ่มใหม่ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อศึกษาความรู้ตามหัวข้อที่ครูกำหนดไว้ในใบงาน
3. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขจะร่วมกันศึกษาและทำความเข้าใจกับความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู่ ในขั้นนี้นักเรียนจะใช้กระบวนการต่างๆ สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง เช่น กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม ในการอภิปรายและสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงกับความรู้เดิม
4. นักเรียนช่วยกันทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งแต่ละหมายเลขจะรับผิดชอบ กลุ่มละ 1 เรื่อง ตามหัวข้อเรื่อง ดังนี้
      กลุ่มหมายเลข   1     เรื่อง     วันมาฆบูชา
      กลุ่มหมายเลข   2     เรื่อง     วันวิสาขบูชา
      กลุ่มหมายเลข   3     เรื่อง     วันอัฏฐมีบูชา
      กลุ่มหมายเลข   4     เรื่อง     วันอาสาฬหบูชา
      กลุ่มหมายเลข   5     เรื่อง     วันเข้าพรรษา
      กลุ่มหมายเลข   6     เรื่อง     วันออกพรรษาและวันตักบาตรเทโวโรหณะ
      กลุ่มหมายเลข   7     เรื่อง     วันธรรมสวนะ

ชั่วโมงที่ 2
(ขั้นตอนการเรียนรู้ต่อจากชั่วโมงที่ 1)
1. เมื่อสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และทำใบงาน จนมีความเข้าใจชัดเจนดีแล้วก็ให้แยกย้ายกลับไปยังกลุ่มเดิมหรือกลุ่มบ้าน แล้วผลัดกันเล่าความรู้ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้ศึกษาและทำใบงานให้เพื่อนหมายเลขอื่นๆ ฟัง และสร้างความเข้าใจไปด้วยกัน
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้รับมาทั้งหมด ทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่ เพื่อช่วยให้นักเรียนจดจำสิ่งที่เรียนได้ง่าย และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในประเด็นสำคัญลงในใบงานที่ 1.2 เรื่อง จัดระเบียบความรู้
3. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมหรือพิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันใดวันหนึ่ง แล้วรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมตามประเด็นที่ครูกำหนด หรือให้นักเรียนออกแบบการนำเสนอตามความคิดของนักเรียนแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ครูกำหนด
4. ครูเลือกผลงานของนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน หรือจัดเป็นนิทรรศการตามความเหมาะสม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  50  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนรายงานผลการปฏิบัติตนในวันสำคัญ
 ทางพระพุทธศาสนา

 แบบประเมินรายงานการปฏิบัติตนในวันสำคัญ
 ทางพระพุทธศาสนา

 ระดับคุณภาพ  2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 1
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง จัดระเบียบความรู้

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.Learntripitaka.com/History/asatha
    - http://www.dhammathai.org/day
    - http://www.dpu.ac.th/students/club/buddha

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้