Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 12:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 20,709 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ชาวพุทธ มีหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามแบบอย่างพระจริยวัตรของพระสาวก และปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อพระภิกษุสงฆ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.2   ม1/1   บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ
              ม1/2   อธิบายจริยวัตรของสาวกเพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติและปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัดและปฏิบัติได้
2. อธิบายภาระหน้าที่ของพระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนาได้
3. ปฏิบัติตนต่อพระภิกษุได้อย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การบำเพ็ญประโยชน์และการบำรุงรักษาวัด
    - การบำเพ็ญประโยชน์
    - การบำรุงรักษาวัด
2. การเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์
    - การศึกษา
    - การปฏิบัติ
    - การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย            
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)     
นักเรียนทำแบบทดสอบการเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5  
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ของตนที่แสดงว่าทำหน้าที่ชาวพุทธที่ดี เช่น
    - ทำบุญ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซ่อมโบสถ์ วิหาร
    - ทำบุญด้วยการถวายปัจจัยและเงินเป็นค่าอาหาร และอุปกรณ์การเรียนของพระภิกษุสามเณร
    - กวาดบริเวณวัด ทำความสะอาดวัด
                ฯลฯ
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงประสบการณ์ของนักเรียนกับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนา ได้แก่ การบำเพ็ญประโยชน์ การบำรุงรักษาวัด และการเรียนรู้วิถีชีวิตของพระภิกษุสงฆ์      
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน ให้สมาชิกแต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว คือ 1, 2, 3 ซึ่งเรียกว่า กลุ่มบ้าน
4. สมาชิกแต่ละหมายเลขของกลุ่มบ้านมารวมกันเป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วร่วมกันศึกษาความรู้ ดังนี้
      หมายเลข 1 ศึกษาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการทำประโยชน์แก่วัด และตอบคำถามในใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 1
      หมายเลข 2 ศึกษาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการบำรุงรักษาวัด และตอบคำถามในใบงานที่ 1.1  เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 2
      หมายเลข 3 ศึกษาภาระหน้าที่ของพระภิกษุในการสืบทอดพระพุทธศาสนา และตอบคำถามในใบงานที่ 1.1  เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ ข้อ 3

ชั่วโมงที่ 2
1. เมื่อสมาชิกแต่ละหมายเลขศึกษาความรู้และตอบคำถามในส่วนที่กลุ่มรับผิดชอบแล้วพร้อมกับทำความเข้าใจกับความรู้และการตอบคำถามจนเข้าใจชัดเจน ก็ให้กลับไปยังกลุ่มบ้าน
2. สมาชิกในแต่ละหมายเลขในกลุ่มบ้านผลัดกันอธิบายความรู้ที่ตนศึกษามา พร้อมกับการตอบคำถามในแต่ละข้อในใบงาน โดยอธิบายเรียงตามลำดับตั้งแต่หมายเลข 1, 2, 3
3. ครูสุ่มเรียกสมาชิกในบางกลุ่มให้ออกมาอธิบายความรู้ที่ตนได้รับในเรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ และทุกคนช่วยกันสรุปหน้าที่สำคัญของชาวพุทธ
4. นักเรียนและครูช่วยกันวางแนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธ และมอบหมายให้นักเรียนทุกคนนำไปปฏิบัติ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  50  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา  ม. 1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) พระราชวิสุทธิเวที. ระเบียบปฏิบัติของชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ส. สมบูรณ์การพิมพ์, 2516.
      2) สมทรง ปุญญฤทธิ์. มารยาทชาวพุทธ. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 2539.
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน้าที่ชาวพุทธ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.dpu.ac.th/student/club/buddha
    - http://www.geocities.com/skyclassroom

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้