Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 7 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 20,310 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หลักธรรม (ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3) เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ข้อธรรม  ไตรสิกขา  กรรมฐาน 2   ปธาน 4   โกศล 3   เป็นธรรมที่ควรเจริญ (มรรค) ซึ่งพุทธศาสนิกชนทุกคนพึงนำไปปฏิบัติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1   ม.1/5   อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของ ตนเอง และครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมาย ความสำคัญของหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3  ได้                         
2. วิเคราะห์ผลการกระทำตามหลักไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3  และเสนอแนวทางปฏิบัติได้
3. ปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  
ความหมายและคุณค่าของหลักธรรม
 - ไตรสิกขา
 - กรรมฐาน 2
 - ปธาน 4  
 - โกศล 3

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา)
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูเล่าประวัติของบุคคล หรือให้ดูซีดี หรือดูภาพของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดับทุกข์หรือแก้ปัญหาได้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (ทุกข์) และวิธีการแก้ไขปัญหาของบุคคลเหล่านั้น
2. นักเรียนผลัดกันเล่าประสบการณ์ของตนเองที่มีปัญหา และสามารถแก้ปัญหาได้สำเร็จ แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ได้นำหลักธรรมใดมาใช้ในการแก้ปัญหา
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ช่วยกันแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4  โกศล 3
4. สมาชิกในแต่ละกลุ่มสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้มาเกี่ยวกับหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3  และช่วยกันสรุปในประเด็นต่อไปนี้
    - ความหมาย
    - ความสำคัญและคุณค่า
    - แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรม             
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาข่าวการกระทำของบุคคลที่มีการกระทำตามหลักไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูสนทนากับนักเรียนถึงงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับข่าวการกระทำของบุคคลที่สอดคล้องกับหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  แล้วครูซักถามถึงวิธีการหาข่าว การแบ่งหน้าที่ และการทำงานของแต่ละกลุ่ม
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมตามหัวข้อ ในใบงานที่ 4.1 เรื่อง หลักธรรมนำชีวิต โดยช่วยกันวิเคราะห์และตอบคำถามตามประเด็นที่กำหนด
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน และเตรียมนำเสนอผลงานต่อชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสนทนาและซักถามนักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อตรวจสอบความพร้อม ถ้านักเรียนกลุ่มใดมีปัญหาหรือข้อสงสัย ครูจะเป็นผู้ช่วยชี้แนะ
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานต่อชั้นเรียน และเมื่อสิ้นสุดการนำเสนอให้นักเรียนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็น หรือข้อคิดจากการฟัง เพื่อเป็นการแสดงมุมมองที่หลากหลาย
3. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปความรู้ในหัวข้อต่อไปนี้
    - ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่าของหลักธรรม ไตรสิกขา กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3
    - แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ วิธีการปฏิบัติตนตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4   ดังนี้
      1) ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้)
           - ขันธ์ 5 (ธาตุ 4)
      2) สมุทัย (ธรรมที่ควรละ)
           - หลักกรรม
           - อบายมุข 6
      3) นิโรธ (ธรรมที่ควรบรรลุ)
           - สุข 2 (กายิกสุข  เจตสิกสุข) คิหิสุข
      4) มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ)
           - ไตรสิกขา  กรรมฐาน 2  ปธาน 4  โกศล 3
           - มงคล 38  (ไม่คบคนพาล   คบบัณฑิต  บูชาผู้ควรบูชา)
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนปฏิบัติตน ตามข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 ซึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจไปแล้ว โดยเขียนร่างแนวทางการปฏิบัติในแบบบันทึกการวางแผนปฏิบัติตนตามหลักธรรม ตามข้อตกลงของกลุ่ม แล้วส่งครูผู้สอน
3. ครูตรวจสอบการวางแผนการปฏิบัติตนตามหลักธรรมของแต่ละกลุ่ม และเสนอแนะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4. สมาชิกของแต่ละกลุ่มปฏิบัติตนตามหลักธรรมในแบบบันทึก และบันทึกผลการปฏิบัติลงในแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากำหนดเวลา ประมาณ 1-2 เดือน โดยมีผู้ลงลายมือชื่อรับรอง ซึ่งอาจเป็นครู หรือเพื่อนนักเรียน หรือผู้ปกครอง หรือญาติของนักเรียนตามความเหมาะสม แล้วส่งแบบบันทึกตนตามหลักธรรมกับครูผู้สอน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่  4.1

 ใบงานที่  4.1 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลัก
 ธรรม

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนตามหลักธรรมทาง
 พระพุทธศาสนา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม 
    1) ญาณสังวร, สมเด็จพระ (เจริญ สุวฑฺตโน). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ประกายพริก, 2526.
    2) วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.ไอ. เอ.จำกัด (เครือนำทอง),
        2548.
    3) ธรรมปิฎก, พระ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).หลักธรรมสำหรับนักศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา. มปพ.
3. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง  หลักธรรมนำชีวิต

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262747
    - http://th.wikipedia.org/w/index.php?title

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้