Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:20 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 5 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 20,186 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พระรัตนตรัย เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พระรัตนตรัย ประกอบด้วย  พระพุทธ   พระธรรม   และพระสงฆ์   มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนและชาวโลก ดังนั้นทุกคนจึงควรแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ม.1/5   อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4  หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายและคุณของพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) ได้
2. แสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยได้อย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและคุณของพระรัตนตรัย
2. การแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสร้างความตระหนัก / วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

1. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบ ดังนี้
    - นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เพื่ออะไร
    - การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจความหมายของพระรัตนตรัย  และคุณของพระรัตนตรัย
3. นักเรียนสวดมนต์พร้อมกันในบทสวดมนต์  “พุทธคุณ 9”  และช่วยกันวิเคราะห์ความหมายของพุทธคุณ 9 และความสำคัญของพุทธคุณ จากนั้นครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพุทธคุณ 9
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่แสดงว่า ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย แล้วครูเสนอแนะเพิ่มเติม
5. นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 5-6  คน ช่วยกันวางแนวทางการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9)   ตัวอย่างเช่น
    - เมื่อพบพระพุทธรูปซึ่งประดิษฐานอยู่ในที่ใดก็ตามจะกราบบูชาเสมอ
    - สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างถูกต้อง
    - พูดจาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าด้วยความเคารพยกย่อง
    - แนะนำผู้อื่นให้เห็นความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า
    - ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
           ฯลฯ
6. ครูตรวจร่างแบบบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพพระรัตนตรัยของนักเรียนแต่ละกลุ่มแล้วเสนอแนะเพิ่มเติม  ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มอาจมีรายการในการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของครู
7. นักเรียนแต่ละคนปฏิบัติตนตามแนวทางที่กลุ่มวางแผนการปฏิบัติตนที่แสดงความเคารพพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) ตามหัวข้อในแบบบันทึกอย่างน้อย 4 รายการ
8. นักเรียนแต่ละคนรายงานผลการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) ต่อครูผู้สอนตามเวลาที่กำหนด
9. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความสำคัญและคุณของพระรัตนตรัย

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนรายงานผลการปฏิบัติตน ที่แสดงถึง
 การเคารพพระรัตนตรัย (พุทธคุณ 9) 

 แบบบันทึกการปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเคารพ
 พระรัตนตรัย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม.1
2. หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม
      1) ญาณสังวร,สมเด็จพระ (เจริญ  สุวฑฺฒโน). หลักพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร: ประกายพริก , 2526.
      2) วศิน  อินทสระ , หลักธรรมอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ.ไอ. เอ. จำกัด (เครือนำทอง) , 
          2548.

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.oknation.net/blog/print.php?id=262747
    - http://th.wikipedia.org/w/index.php?title

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้