Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 21:03 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พื้นฐานงานศิลป์

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 13 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 22,377 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานงานศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จำเป็นต้องรู้วิธีประยุกต์ใช้วัสดุต่างๆให้เหมาะสมกับงาน รวมถึงการใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   1.1  ป.1/3  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  
มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์        

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. วัสดุจากธรรมชาติ
2. วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. อุปกรณ์ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.  มีวินัย
2.  ใฝ่เรียนรู้
3.  มุ่งมั่นในการทำงาน
4.  มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต)

ชั่วโมง
ที่ 1
1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ
2. ครูให้นักเรียนดูภาพจากกิจกรรมนำสู่การเรียนในหนังสือเรียน  แล้วซักถามนักเรียนว่า อุปกรณ์ที่เห็นในภาพเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้าง
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
4. ครูแสดงผลงานทัศนศิลป์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น งานปั้นจากดินน้ำมัน  งานแกะสลักจากสบู่  ภาพพิมพ์จากใบไม้  เป็นต้น  จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันระบุลักษณะของงาน เพื่อจำแนกเป็นกลุ่มๆ เช่น จำแนกงานเป็นประเภทงานปั้น ภาพเขียน   หรือจำแนกเป็นงานที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  ผลงานทัศนศิลป์ที่ครูนำมาให้ดูทำมาจากวัสดุอะไรบ้าง
6. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  วัสดุที่นำมาใช้ในการทำงานทัศนศิลป์แบ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติ  และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น  ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีหลายชนิดด้วยกัน
7. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุจากธรรมชาติ  และผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุธรรมชาติในหนังสือเรียน โดยครูอธิบายเกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติเพิ่มเติมจากในหนังสือ  ดังนี้

วัสดุจากธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เช่น  อิฐ  หิน  ดิน  ทราย  ใบไม้  เปลือกหอย  เป็นต้น

8. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัสดุจากธรรมชาติ โดยให้นักเรียนดูภาพผลงานที่กำหนดให้แล้วเขียนชื่อวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานลงในสมุด
9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 4-5 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสำรวจวัสดุธรรมชาติรอบบริเวณโรงเรียน  แล้วเลือกวัสดุสำหรับสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุธรรมชาติ  โดยใช้อุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้  เช่น  กาว  สีประเภทต่างๆ  กรรไกร  กระดาษวาดเขียน  เป็นต้น  เมื่อทุกกลุ่มทำผลงานเสร็จแล้ว  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ของกลุ่มตนเอง โดยบอกชื่อผลงาน  และวัสดุที่ใช้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ  จากนั้นครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  ในการทำงานทัศนศิลป์ให้สวยงาม  นอกจากจะใช้วัสดุต่างๆ แล้ว  ยังต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น  สี  กาว  กรรไกร  ประกอบด้วย  จึงจะได้ผลงานทัศนศิลป์ที่สวยงาม  และสมบูรณ์แบบ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น  และผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ในหนังสือเรียน  โดยครูอธิบายเกี่ยวกับวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มเติม ดังนี้   

วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นสิ่งของหรือวัตถุที่มนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นมา เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  สบู่  เชือก  ดินน้ำมัน  กระดาษ คลิปหนีบกระดาษ  เป็นต้น

2. ครูซักถามนักเรียนว่า ดินเหนียวและดินน้ำมัน มีลักษณะที่แตกต่างและเหมือนกันอย่างไร และสามารถนำมาสร้างงานศิลปะอะไรได้บ้าง
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ครูเตรียมไว้ให้  ได้แก่  ดินน้ำมัน  กระดาษสีต่างๆ  เชือก  ริบบิ้น และคลิป หนีบกระดาษ  กลุ่มละ 1 อย่าง (นักเรียนอาจหามาเพิ่มเติมได้)
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น  โดยใช้อุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้  เช่น  กาว  สีประเภทต่างๆ  กรรไกร  กระดาษวาดเขียน  เป็นต้น  เมื่อทุกกลุ่มทำผลงานเสร็จแล้ว  นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานทัศนศิลป์ของกลุ่มตนเอง โดยบอกชื่อผลงาน  และวัสดุที่ใช้
5. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ  และนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ จากหนังสือเรียน
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ  โดยให้จับคู่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะกับวิธีการใช้
3. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
4. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิธีเก็บรักษาอุปกรณ์  จากหนังสือเรียน 
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกซ้อมการเก็บรักษาอุปกรณ์  แล้วออกมาจับสลากชื่ออุปกรณ์  จากนั้นให้สาธิตวิธีเก็บรักษาอุปกรณ์ตามประเภทที่จับสลากได้ ที่หน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันประเมินความถูกต้อง และแสดงความคิดเห็น
6. ครูสนทนาซักถามนักเรียนว่า การใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้จริงหรือไม่ อย่างไร
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของการเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานศิลปะ
8. ครูมอบหมายให้นักเรียนเตรียมวัสดุจากธรรมชาติ  หรือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น  พร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำมาใช้ในการสร้างผลงานในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูสอบถามนักเรียนถึงวัสดุ และอุปกรณ์ที่เตรียมมาพร้อมเหตุผลว่า นำอุปกรณ์นั้นมาเพื่ออะไร
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันจำแนกประเภทของวัสดุ  และอุปกรณ์ที่เพื่อนๆ ในชั้นเตรียมมา ลงในตารางที่ครูเขียนไว้บนกระดาน ดังนี้ 

วัสดุจากธรรมชาติ

วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลป์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ครูให้นักเรียนสร้างผลงานศิลปะจากวัสดุ และอุปกรณ์ที่เตรียมมา ลงในกระดาษวาดเขียนขนาด ครึ่ง A4 ที่ครูเตรียมไว้ให้   โดยให้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 1 ชั่วโมง 
4. เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จแล้ว  ครูให้นักเรียนนำผลงานไปติดไว้ในชิ้นงานที่ 1.2 เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์  แล้วบันทึกข้อมูล
5. ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
6. ครูและนักเรียนช่วยกันนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศ
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่องวัสดุและอุปกรณ์งานศิลป์

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 2.1 เรื่อง วัสดุและ
 อุปกรณ์งานศิลป์

 แบบประเมินชิ้นงานที่ 2.1 เรื่อง วัสดุและอุปกรณ์
 งานศิลป์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ป.1
2. ตัวอย่างผลงานทัศนศิลป์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทัศนศิลป์
4. กระดาษวาดเขียนขนาดครึ่ง A4  จำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียน
5. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง วัสดุจากธรรมชาติ
6. ใบงานที่ 2.2  เรื่อง อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลป

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. สิ่งแวดล้อมรอบตัว
3. บริเวณรอบโรงเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้