Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 4 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 19,103 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้าสู่ประเทศไทยในยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกาม ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ม.1/1   อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย      

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุคได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ในยุคต่างๆ ดังนี้
1. ยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
2. ยุคมหายาน
3. ยุคเถรวาทแบบพุกาม
4. ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - ทักษะทางสังคม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย / วิธีสอนโดยใช้เกม)
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนช่วยกันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภาพนั้นๆ  เช่น
    - ภาพนั้นคือภาพอะไร
    - ภาพนั้นมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจว่าภาพต่างๆ  นั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น  4  กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละยุค (ศึกษาล่วงหน้า)  ดังนี้
    1) ยุคเถรวาทสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
    2) ยุคมหายาน
    3) ยุคเถรวาทแบบพุกาม
    4) ยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์
         - สมัยสุโขทัย
         - สมัยล้านนา
         - สมัยอยุธยา
         - สมัยธนบุรี
         - สมัยรัตนโกสินทร์
4. ครูอธิบายทบทวนความรู้ของนักเรียนที่ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

ชั่วโมงที่ 2
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเล่นเกมแข่งขันตอบปัญหาตามที่ครูกำหนด  โดยให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปจับสลากคำถามครั้งละ  1  คน  เมื่อหยิบคำถามได้แล้ว   และตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน  ครูมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นผู้เขียนคะแนนบนกระดาน
2. ตัวแทนแต่ละกลุ่มจะผลัดกันตอบปัญหา  โดยไม่ซ้ำคนเดิม  จนทุกกลุ่มสามารถตอบปัญหาได้ กลุ่มละ  5  คำถาม   แล้วจึงรวมคะแนน  ถ้ามีเวลาอาจจะตอบปัญหาได้มากกว่ากลุ่มละ  5  คำถาม ให้ครูพิจารณาตามความเหมาะสม
3. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย      

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม

 คำถามเรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 1
2. ตัวอย่างคำถามสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาเรื่อง  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย
3. ภาพหลักฐานสำคัญทางพระพุทธศาสนา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/12/29/entry-2
    - http://th.wikipedia.org/wiki/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้