Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 19:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 4 เม.ย. 2554
โหวต : | เข้าชม : 25,097 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การทำสังคายนา เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสังคายนา เป็นการรวบรวมเรียบเรียงพระธรรมวินัย จัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งการทำสังคายนาแต่ละครั้งล้วนมีสาเหตุของการจัดทำ และมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นประธาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ม.1/1   อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศไทย              

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของสังคายนาได้
2. อธิบายสาเหตุในการสังคายนา  พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน สถานที่ และผู้อุปถัมภ์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายของการสังคายนา
2. สาเหตุของการสังคายนา ครั้งที่ 1-10  พระสงฆ์ผู้เป็นประธาน สถานที่ และผู้อุปถัมภ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคกลุ่มสืบค้น)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
นักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและทำสมาธิก่อนเรียน

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน  กลุ่มละ 10 คน  ซึ่งอาจจะมีนักเรียนประมาณ 4-5 กลุ่ม ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนในห้อง
2. ให้นักเรียนเล่นเกมสื่อข่าว  โดยปฏิบัติดังนี้    
    1) ครูแจกกระดาษข้อความ  ซึ่งเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาความยาวประมาณ 3 บรรทัด ให้แก่คนที่ 1 ของกลุ่ม เช่น  “อริยสัจ 4 ช่วยให้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา ทำให้เกิดแสงสว่างแห่งปัญญา และปัญญาก็เป็นเครื่องนำทางของชีวิต ชีวิตดำเนินไปตามปัญญาย่อมสงบสุข ไม่เห็นแก่ตัว จิตใจก็คำนึงถึงผู้อื่น พร้อมจะรับรู้ความสุขความทุกข์ของเพื่อนร่วมโลก ก่อให้เกิดความกรุณาขึ้นแล้วบำเพ็ญทานให้เป็นประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป”
    2) ให้นักเรียนคนที่ 1 ของกลุ่มอ่านข้อความให้คนที่ 2 ฟัง แล้วให้คนที่ 2 เก็บใจความสำคัญแล้วเล่าให้คนที่ 3 ฟัง  คนที่ 3 เก็บใจความสำคัญแล้วเล่าให้คนที่ 4 ฟัง ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึงคนที่ 10
    3) ให้นักเรียนคนที่ 10 ของกลุ่ม ออกไปเล่าข้อความที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากสมาชิกคนที่1-9 ของกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนจะเล่าข้อความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกัน ต่อจากนั้นให้นักเรียนคนที่ 1 ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอ่านข้อความที่ได้รับจากครูเป็นลำดับแรก ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความแตกต่างจากใจความที่สมาชิกคนที่ 10 ของแต่ละกลุ่มเล่าหน้าชั้นเรียน
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การถ่ายทอดความรู้ด้วยการบอกเล่าข้อมูลสืบต่อๆ กันไปหลายๆ ทอดอาจจะทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการเช่นเดียวกับพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์สาวกได้รับการถ่ายทอดกันมาตามลำดับนั้นอาจจะมีความแตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของการทำสังคายนา ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจความหมายของการสังคายนา
4. ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับการสังคายนา ในประเด็นที่สำคัญให้นักเรียนเข้าใจ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การทำสังคายนา จากหนังสือเรียน
2. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสังคายนา ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อย่อย คือ การสังคายนา ครั้งที่ 1-10 โดยให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำใบงาน ให้โอกาสแก่ผู้เรียนที่เรียนอ่อนได้เลือกหัวข้อย่อยในใบงานก่อน          
3. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มทบทวนความรู้เพื่อเป็นคำตอบตามหัวข้อย่อยที่ตนรับผิดชอบแล้วนำคำตอบมาอภิปรายร่วมกันในกลุ่มจนได้คำตอบที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่อง การสังคายนา ครั้งที่ 1-10 และมีความเข้าใจตรงกันทุกคน
4. ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจคำตอบในใบงาน ซึ่งอาจจะให้แต่ละกลุ่มตรวจและให้คะแนนกันเองหรือผลัดกันตรวจระหว่างกลุ่ม  ตามความเหมาะสม
5. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปประเด็นสำคัญของการสังคายนา      

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ม. 1
2. ใบงานที่ 1.1   เรื่อง การสังคายนา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรม หรือห้องพุทธศาสน์
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.oknation.net/blog/Duplex/2008/12/29/entry-2
    - http://th.wikipedia.org/wiki/

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้