Log in | วันศุกร์ที่ 27 เม.ย. 2561 | 9:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การทำงานของคอมพิวเตอร์

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 22 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 15,702 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หน่วยแสดงผลและหน่วยความจำรอง เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยแสดงผล (output unit) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผล  โดยจะแปลงผลลัพธ์จากสัญญาณไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ ส่วนหน่วยความจำรอง (secondary storage) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรมขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมาจัดเก็บไว้ได้ด้วยคำสั่งบันทึกของโปรแกรมประยุกต์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1   ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชนิดของอุปกรณ์หน่วยแสดงผลได้
2. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์หน่วยแสดงผลได้
3. บอกชนิดของอุปกรณ์หน่วยความจำรองได้
4. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์หน่วยความจำรองได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หน่วยสำคัญ 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง  และหน่วยส่งออก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ให้นักเรียนดูภาพอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์  แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า อุปกรณ์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์เก็บข้อมูลของหน่วยความจำรองของคอมพิวเตอร์ว่า มีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันอย่างไร
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มนำสมาชิกในกลุ่มหมุนเวียนเข้าศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียนให้ครบทั้ง 4 ศูนย์ฯ ดังนี้
    - ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยแสดงผลเรื่อง จอภาพ
    - ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยแสดงผลเรื่อง เครื่องพิมพ์และลำโพง
    - ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยความจำรองเรื่อง ฮาร์ดดิสก์
    - ศูนย์การเรียนรู้ที่ 4     ศึกษาอุปกรณ์หน่วยความจำรองเรื่อง ออปติคัลดิสก์
    - ศูนย์การเรียนรู้สำรอง   ศึกษามุมเทคโนโลยีเรื่อง การลบไฟล์ขยะด้วยโปรแกรม Disk Cleanup  
4. นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์ฯ  ประมาณ 10 นาที   (ครูเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ บัตรคำสั่ง เนื้อหา คำถาม เฉลย สื่อ และอุปกรณ์ให้ทุกศูนย์ฯ) และการเปลี่ยนศูนย์ฯ จะทำได้เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
5. นักเรียนกลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จก่อนให้ทำกิจกรรมเสริมในศูนย์ฯ สำรองที่ครูจัดไว้ให้
6. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุกศูนย์แล้ว และทำใบงาน ที่ 4.1 เรื่อง หน่วยแสดงผล  

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนรวมกลุ่มโดยใช้กลุ่มเดิม หัวหน้ากลุ่มนำอภิปรายทบทวนความรู้เรื่อง หลักการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ โดยให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้อธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกคน สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นและสรุปเนื้อหา
2. ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละกลุ่ม
3. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำรายงาน เรื่อง  ระบบการทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์  ส่งครูตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 4.1

 ใบงานที่ 4.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินรายงาน เรื่อง ระบบการทำงานขั้นพื้น
 ฐานของคอมพิวเตอร์

 แบบประเมินรายงาน เรื่อง ระบบการทำงานขั้น
 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
2. ภาพอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ 
3. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง หน่วยแสดงผล

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.streesmutprakan.ac.th/teacher/techno/...JAN/p4.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้