Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:51 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 35,521 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น   และการสื่อสารทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1   ม.1/1   อธิบายหลักการทำงาน  บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายบทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันได้
2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น
2. คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)    

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำนักเรียนไปเรียนที่ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ  แล้วให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่นักเรียนสนใจและชื่นชอบ
2. ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เกี่ยวกับความน่าสนใจ จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวที่นักเรียนชอบ แล้วจดบันทึกความน่าสนใจและจุดเด่นของสถานที่นั้นไว้
3. ครูขออาสาสมัครนักเรียนชาย 2 คน  นักเรียนหญิง 2 คน ออกมารายงานผลการสืบค้นข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  พร้อมบอกสิ่งที่ตนเองสนใจจากแหล่งท่องเที่ยวนั้น
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม เพื่อประสานงานกลุ่ม  ครูกำหนดให้แต่ละกลุ่มมีหมายเลขประจำกลุ่มเป็นกลุ่มที่ 1 ถึง กลุ่มที่ 7  เลขานุการกลุ่มจับสลากหัวข้อเรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ครูกำหนดให้ ดังนี้
      1) ด้านงานราชการ                                                    2) ด้านงานธุรกิจ
      3) ด้านงานสื่อสารโทรคมนาคม                                      4) ด้านงานการศึกษา
      5) ด้านงานวิทยาศาสตร์และการแพทย์                              6) ด้านงานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
      7) งานอื่นๆ  เช่น งานโฆษณา งานโรงแรม การประชุมทางไกล
5. ให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง บทบาทของคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ตามหัวข้อที่จับสลากได้
6. หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มกำหนดให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนำมาอภิปรายในกลุ่มต่อไป

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนรวมกลุ่มโดยใช้กลุ่มเดิม  แล้วให้หัวหน้ากลุ่มนำอภิปรายและให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมมาอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มฟังจนครบทุกคน จากนั้นให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น  และสรุปความรู้เกี่ยวกับบทบาทของคอมพิวเตอร์ และการใช้งานด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการสรุปบทบาทของคอมพิวเตอร์และการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่หน้าชั้นเรียน จนครบทุกกลุ่ม
3. ครูให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละกลุ่ม นักเรียนทุกคนบันทึกเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง  และสรุปประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  ดังนี้
    - ช่วยสร้างงาน ที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
    - ช่วยสร้างความบันเทิง
    - ช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
    - ช่วยสืบค้นข้อมูล
    - ช่วยแก้ปัญหาทางด้านสังคมและประเทศ
6. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ แล้วให้นักเรียนแต่ละคนสรุปความรู้ที่ได้จากการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของแผนผังความคิดโดยใช้คอมพิวเตอร์  แล้วสั่งพิมพ์ผลงานออกทางเครื่องพิมพ์
8. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  ครูตรวจสอบความถูกต้อง และสวยงามของผลงานแล้วคัดเลือกผลงานที่ดี 5 ผลงาน ติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินแผนผังความคิดแสดงบทบาทและ
 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 แบบประเมินแผนผังความคิดแสดงบทบาทและ
 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1
2. สลาก
3. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

แหล่งการเรียนรู้
    - แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
      www. elearning.most.go.th
      www. elearning.nectec.or.th

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้