Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 20:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 21 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 42,910 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความแตกต่างงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ความแตกต่างของทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหลายปัจจัย ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ระหว่างสองวัฒนธรรม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.2   ม.1/3   เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลได้
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและสากลได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ เช่น
    - ภาพวาดฝูงสัตว์ที่ถ้ำลาส์ไก ประเทศฝรั่งเศส
    - ภาพปั้นวีนัส แห่งวินเลนดอร์ฟ
    - ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสุวรรณาราม
    - ภาพปราสาทหินพนมรุ้ง
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ภาพแต่ละภาพ ว่าเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร โดยครูอธิบายเชื่อมโยงไปสู่การดำรงชีวิตของมนุษย์ ความเชื่อทางศาสนา และสภาพแวดล้อมซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ ประกอบด้วย เก่ง ค่อนข้างเก่ง ค่อนข้างอ่อน และอ่อน ให้สมาชิกแต่ละคนเลือกหมายเลขประจำตัว ตามความสมัครใจ ตั้งแต่ หมายเลข 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 6 แล้วตั้งชื่อกลุ่มของตน ครูแจ้งกติกาว่าไม่อนุญาตให้สมาชิกออกจากกลุ่ม จนกว่าจะทำใบงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อย
4. นักเรียนที่มีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้าน มารวมกันเป็นกลุ่มใหม่เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล จากหนังสือเรียน และทำกิจกรรม ดังนี้
    - หมายเลข 1 , 2      ศึกษา เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย และทำใบงานที่ 1.1
    - หมายเลข 3 , 4      ศึกษา เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล และทำใบงานที่ 1.2
    - หมายเลข 5 , 6      ศึกษา เรื่อง เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากลแล้วทำใบงานที่ 1.3
5. เมื่อนักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาความรู้และทำใบงานที่ตนรับผิดชอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปยังกลุ่มบ้าน ผลัดกันอภิปรายความรู้ที่ได้ศึกษามา รวมทั้งการตอบคำถาม ตามหัวข้อในใบงานโดยให้แต่ละหมายเลขถ่ายทอดความรู้ตามลำดับหมายเลขหรือตามความสมัครใจ
6. ครูสุ่มเรียกให้แต่ละกลุ่ม ออกมานำเสนอและสรุปสาระสำคัญในการเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล โดยมีครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล
2. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำผลงานโดยนำภาพงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล อย่างละ 1 ภาพ มาวิเคราะห์จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานของแต่ละภาพ ตามหัวข้อต่อไปนี้
      1) บอกจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย
      2) บอกจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมสากล
      3) เปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทยและสากล
3. นักเรียนแต่ละคนนำผลงานส่งครูผู้สอน แล้วครูเลือกผลงานที่ดีติดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 10

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3 

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนเขียนบทวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย
 และสากล

 แบบประเมินบทวิเคราะห์จุดประสงค์ในการ
 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมไทย
 และสากล

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1
2. ตัวอย่างภาพต่างๆ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ผลงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมสากล
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยและสากล

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้