Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 19:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 17 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 18,016 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การสร้างสรรค์งานออกแบบ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และงานกราฟิก เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิควิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและสมบูรณ์ สามารถสื่อสารหรือสื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ต้องผ่านกระบวนการในการออกแบบ โดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์และสามารถเลือกทัศนธาตุมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/5   ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์หรือกราฟิกอื่นๆ ในการนำเสนอความคิดและข้อมูล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์  หรืองานกราฟิกได้
2. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิกได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ หรืองานกราฟิก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม , กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพผลงานการออกแบบ เช่น ผลงานการออกแบบโฆษณา ผลงานการออกแบบสัญลักษณ์ผลงานการออกแบบปกนิตยสาร ผลงานการออกแบบปกหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ในประเด็น ความแตกต่างของเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบงานกราฟิก
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงการออกแบบรูปภาพและการออกแบบสัญลักษณ์ ว่ามีความสำคัญต่อการออกแบบงานกราฟิก และยกตัวอย่างผลงานการออกแบบที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน
3. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ เลือกหัวหน้ากลุ่มเพื่อประสานงาน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง การออกแบบงานกราฟิก จากหนังสือเรียน และทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การออกแบบงานกราฟิก
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่อง การออกแบบงานกราฟิก

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำผลงานออกแบบการ์ดอวยพร 1 ชิ้น โดยครูอธิบายขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ เทคนิค พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและช่วยแนะแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง
2. นักเรียนออกแบบการ์ดอวยพร 1 ชิ้น ตามเกณฑ์ที่ครูกำหนดเกี่ยวกับ การจัดองค์ประกอบศิลป์ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลงานตรงตามที่กำหนด การตรงต่อเวลา ความเรียบร้อยสวยงาม
3. เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งครูภายในเวลาที่กำหนด
4. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่างประมาณ 4-5 ชิ้น แล้วให้นักเรียนที่เป็นเจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนที่ผลงานได้รับคัดเลือกออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
2. นักเรียนคนอื่นๆ ผลัดกันกล่าวชื่นชมผลงานของเพื่อนที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอข้อคิดที่ได้จากผลงานเหล่านั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ์ และการออกแบบงานกราฟิก
4. ครูเสนอแนะเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาและสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ หรือกราฟิกอื่นๆ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนออกแบบการ์ดอวยพร

 แบบประเมินการออกแบบการ์ดอวยพร

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์  ม.1
2. ภาพผลงานการออกแบบต่างๆ
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การออกแบบงานกราฟิก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้