Log in | วันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 | 2:23 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

งานปั้นและงานสื่อผสม

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 16 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 14,656 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานปั้นและงานสื่อผสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม เป็นการรวบรวมผลงานที่สร้างสรรค์ตามความชอบ และจินตนาการของตนเอง นำมาจัดแสดงเป็นเรื่องราว 3 มิติ มีความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน ได้อย่างสมบูรณ์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/4   รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อ
                         ถึงเรื่องราวของงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายขั้นตอนการแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสมได้
2. จัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสมได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม จากหนังสือเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม แล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน    
2. ครูให้นักเรียนทำผลงาน โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันวางแผนการสร้างสรรค์และการจัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม ตามหัวข้อต่อไปนี้
    - การสร้างสรรค์ผลงานปั้นและงานสื่อผสม
    - การรวบรวมผลงานปั้นและงานสื่อผสม
    - การจัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม
3. ครูให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนการสร้างสรรค์และการจัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสมลงในตารางที่กำหนดให้  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำส่งครู นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยครคอยติดตามการดำเนินกิจกรรมทุกสัปดาห์
4. สมาชิกในกลุ่มรวบรวมข้อมูลและจัดแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสมตามเวลาที่กำหนด โดยครูช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม

 แบบประเมินการจัดแสดงผลงานปั้นและ
 งานสื่อผสม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์  ม.1
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแสดงผลงานปั้นและงานสื่อผสม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้