Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 21:10 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

งานปั้นและงานสื่อผสม

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 16 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 17,944 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 งานปั้นและงานสื่อผสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ลักษณะและหลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ผลงานปั้นและงานสื่อผสม เป็นผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม มีรูปร่าง รูปทรง พื้นผิว เป็น 3 มิติ คือ มีความกว้าง ความยาว และความสูงหรือความหนา สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความชอบและจินตนาการของตนเอง ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างจากงานทัศนศิลป์ประเภทอื่นๆ มีความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/4   รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และการสื่อถึง
                         เรื่องราวของงาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของงานปั้นและงานสื่อผสมได้
2. อธิบายการสร้างสรรค์ผลงานปั้นและงานสื่อผสมได้
3. สร้างสรรค์งานปั้นและงานสื่อผสมได้        

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - เอกภาพความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นหรืองานสื่อผสม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างผลงานปั้นและงานสื่อผสม ได้แก่ ผลงานปั้นนูนต่ำ ผลงานปั้นนูนสูงผลงานแบบลอยตัว และผลงานสื่อผสมภาพประติด แล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ลักษณะของงานปั้นและงานสื่อผสมแต่ละแบบว่า มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตความแตกต่างของงานปั้นและงานสื่อผสมว่ามีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันอย่างไร
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกลุ่ม จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มนำสมาชิกในกลุ่มเวียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในศูนย์การเรียนให้ครบทั้ง 3 ศูนย์ ดังนี้
      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1     ศึกษา เรื่อง ลักษณะของผลงานปั้นและงานสื่อผสม
      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 2     ศึกษา เรื่อง หลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม
      ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3     ศึกษา เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นและงานสื่อผสม
      ศูนย์การเรียนรู้สำรอง ศึกษา เรื่อง การออกแบบงานปั้นและงานสื่อผสม
4. ให้นักเรียนใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละศูนย์การเรียนรู้ ประมาณ 5 นาที (ครูเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ บัตร เนื้อหา  สื่อ และอุปกรณ์ให้ทุกศูนย์) และการเปลี่ยนศูนย์ฯ จะทำได้เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่ม ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
5. เมื่อกลุ่มใดปฏิบัติกิจกรรมเสร็จก่อน ก็ให้ทำกิจกรรมเสริมในศูนย์ฯ สำรองที่ครูจัดไว้ให้ เช่น ศึกษาการฝึกออกแบบงานปั้นและงานสื่อผสม
6. เมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครบทุกศูนย์ฯ แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมนำตัวอย่างผลงานที่มีความเป็นเอกภาพ และความกลมกลืน ในการสร้างสรรค์ผลงานและงานสื่อผสม ให้เป็น 3 มิติ มาเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสวยงามและความน่าสนใจ 

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนศึกษาทบทวนหลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม จากหนังสือเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน สมาชิกแต่ละกลุ่มจับคู่กัน เป็น 3 คู่ แต่ละคู่ช่วยกันทำใบงาน ดังนี้
    - คู่ที่ 1 ทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะของงานปั้นและงานสื่อผสม 
    - คู่ที่ 2 ทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม 
    - คู่ที่ 3 ทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นและงานสื่อผสม
3. นักเรียนแต่ละคู่ของกลุ่มผลัดกันเล่าความรู้จากใบงานที่คู่ของตนช่วยกันทำ และช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่ม 2-3 กลุ่ม ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยมีกลุ่มอื่นช่วยเสนอแนะเพิ่มเติมและครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ลักษณะและการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1
2. ผลงานปั้นและงานสื่อผสม
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ลักษณะของงานปั้นและงานสื่อผสม
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง หลักการจัดทำผลงานปั้นและงานสื่อผสม
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานปั้นและงานสื่อผสม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ศูนย์การเรียนรู้
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้