Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2561 | 4:21 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 16 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 27,996 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การวาดภาพระบายสี เป็นการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ ตามที่มองเห็นด้วยการนำทัศนธาตุ การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิคและวิธีการต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ สร้างผลงานแสดงลักษณะไกลใกล้ และความเป็น 3 มิติ เพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นรับรู้และชื่นชม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/3   วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกองค์ประกอบของการวาดภาพระบายสีได้
2. บอกขั้นตอนในการวาดภาพระบายสีได้
3. วาดภาพระบายสีแสดงระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพวาดทิวทัศน์ระบายสี ภาพวาดหุ่นนิ่งระบายสี ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นว่า ภาพวาดทั้ง 3 ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไร จากนั้นครูสรุปและเสนอแนะเพิ่มเติม ให้เห็นคุณค่าของภาพแต่ละภาพ ดังนี้
    - ภาพเขียนที่เห็นเป็นภาพที่ใช้เทคนิคแตกต่างกัน เช่น ภาพวาดทิวทัศน์ระบายสี และภาพวาดหุ่นนิ่งระบายสี แสดงระยะไกลใกล้ มีความเป็น 3 มิติ  ส่วนภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง มีลักษณะ 2 มิติ
    - การวาดภาพให้มีคุณค่า มีความสวยงาม และน่าสนใจ ควรคำนึงถึงหลักการจัดองค์ประกอบและขั้นตอนในการวาดภาพ
    - การจัดองค์ประกอบศิลป์ การกำหนดแสงเงาด้วยการระบายสี จะทำให้ภาพวาดแสดงระยะไกลใกล้ และมีความเป็น 3 มิติ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง ขั้นตอนในการวาดภาพระบายสี จากหนังสือเรียน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี เสร็จแล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
3. ครูเชื่อมโยงประเด็นสำคัญในการวาดภาพระบายสี แสดงระยะไกลใกล้ และความเป็น 3 มิติ ให้นักเรียนเข้าใจตรงกัน จากนั้นให้นักเรียนทำผลงานและเลือกวัตถุสิ่งของที่จะนำมาเป็นแบบในการวาดภาพระบายสีหุ่นนิ่ง เช่น แจกัน ผลไม้ ดอกไม้ แก้วน้ำ กระป๋อง กล่องขนม เป็นต้น โดยครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติ เทคนิค พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งครู
4. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีบางชิ้นเป็นตัวอย่าง ประมาณ 3-4 ชิ้น แล้วให้นักเรียนเจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยบอกเทคนิคและขั้นตอนการวาดภาพ ครูให้กำลังใจโดยการยกย่องชมเชย
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนในการวาดภาพระบายสี

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
 - ให้นักเรียนเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงาน ( ให้นักเรียนเตรียมล่วงหน้า)
 - จัดวางวัตถุสิ่งของที่จะนำมาเป็นแบบ ในที่ที่สามารถมองเห็นแบบที่จะวาดได้ชัดเจน สามารถมองเห็นแสงและเงาตกทอดได้ดี
 - การเลือกมุมมองที่จะวาดภาพ ควรเลือกมุมที่สามารถมองเห็นแบบได้ชัดเจน ในระยะห่างจากหุ่นพอประมาณไม่ไกลจนเกินไป เพราะถ้าอยู่ไกลจะมองไม่เห็นรายละเอียดของแบบที่จะวาด
 - การร่างภาพควรให้นักเรียนร่างโครงสร้างส่วนรวมของแบบเพียงเบาๆ ให้มีขนาดพอเหมาะกับหน้ากระดาษหรือประมาณ ¾ ของพื้นที่ทั้งหมดก่อน แล้วเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆ ตามที่สายตามองเห็น
 - การกำหนดแสงเงาและเงาตกทอดให้แสงมาทางเดียว โดยร่างส่วนที่เป็นเงาและเงาตกทอดไว้ เมื่อระบายสีจะได้ไม่ผิดพลาด ซึ่งจะทำให้ภาพแสดงระยะไกลใกล้ และมีความเป็น 3 มิติได้
 - การกำหนดสีควรกำหนดที่จุดเด่นก่อน ส่วนประกอบอื่นๆ ให้ลดค่าของสีให้อ่อนลงตามระยะไกลใกล้ รวมทั้งกำหนดเงาตกทอดให้กลมกลืนกันด้วย
 - การระบายสีควรระบายระยะหน้าก่อนแล้วค่อยตามด้วยระยะกลาง เน้นน้ำหนักตามที่กำหนดสีไว้ และเงาตกทอด เก็บรายละเอียดต่างๆ จนผลงานเสร็จสมบูรณ์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนวาดภาพระบายสีหุ่นนิ่ง

 แบบประเมินการวาดภาพระบายสีหุ่นนิ่ง

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์  ม.1
2. ตัวอย่างภาพต่างๆ
3. วัตถุสิ่งของที่ใช้เป็นแบบ
4. เอกสารเพิ่มเติมสำหรับครู
5. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ขั้นตอนการวาดภาพระบายสี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้