Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 1:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 16 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 24,252 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ความเป็นมาและแนวปฏิบัติในการวาดภาพระบายสี เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การวาดภาพเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความรู้สึกในจิตใจของตัวเอง สื่อสารออกมาเป็นรูปผลงานทางศิลปะ การวาดภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์  การใช้ การเก็บรักษา ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/3   วาดภาพทัศนียภาพแสดงให้เห็นระยะไกลใกล้ เป็น 3 มิติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความเป็นมาและแนวปฏิบัติการวาดภาพระบายสีได้
2. บอกวิธีใช้ วิธีเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีได้
3. บอกพื้นฐานการวาดภาพระบายสีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพวาดลายเส้น ภาพวาดแรเงา ภาพวาดทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งสีน้ำ มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพแต่ละภาพ ถูกต้องตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เรื่องใดบ้าง
2. ครูเชื่อมโยงความเป็นมาและแนวปฏิบัติการวาดภาพระบายสีว่า มีความสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในแขนงต่างๆ และยังช่วยปลูกฝังสุนทรียะให้ติดตัวผู้เรียน ช่วยพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และความคิด
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน เรียกว่า กลุ่มบ้าน ให้แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-4  จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มบ้านแยกย้ายไปรวมกลุ่มใหม่ตามหมายเลขที่ตัวเองได้รับ เรียกกลุ่มใหม่ว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้  ดังนี้
      หมายเลข 1         ศึกษา เรื่อง ความเป็นมาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพ
      หมายเลข 2         ศึกษา เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี
      หมายเลข 3         ศึกษา เรื่อง สีประเภทต่างๆ
      หมายเลข 4         ศึกษา เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี
4. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขช่วยกันอธิบายสร้างความเข้าใจให้เพื่อนในกลุ่มทุกคน แล้วแยกย้ายกลับไปกลุ่มบ้าน เล่าความรู้ที่ตนเองได้ศึกษามาให้แก่สมาชิกทุกคนในกลุ่มฟัง สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันทบทวนความรู้จนเข้าใจกระจ่างชัดเจน

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน ดังนี้
      ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความเป็นมาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพ
      ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี   
      ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สีประเภทต่างๆ
      ใบงานที่ 1.4 เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานกลุ่มละ 1 ใบงาน หรือ 2 กลุ่มต่อ 1 ใบงานตามความเหมาะสมและให้กลุ่มอื่นช่วยกันเสนอแนะเพิ่มเติม โดยครูตรวจสอบความถูกต้อง     
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวาดภาพระบายสี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1
2. ตัวอย่างภาพต่างๆ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความเป็นมาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพ
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสี
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง สีประเภทต่างๆ
6. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง พื้นฐานการวาดภาพระบายสี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้