Log in | วันพุธที่ 25 เม.ย. 2561 | 21:03 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การออกแบบงานทัศนศิลป์

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 15,875 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบงานทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล  เป็นหลักสำคัญในการออกแบบผลงานทัศนศิลป์ให้ออกมาอย่างมีคุณภาพ สมบูรณ์ งดงาม และสนองความต้องการตามที่มุ่งหวัง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/2   ระบุและบรรยายหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ โดยเน้นความเป็นเอกภาพความกลมกลืน และความสมดุล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์ได้
2. ออกแบบงานทัศนศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคช่วยกันคิดช่วยกันเรียน และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ )

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำตัวอย่างภาพที่มีการจัดภาพที่ดี และไม่ดี มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบงานทัศนศิลป์   ซึ่งจะต้องมีความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุล โดยใช้ส่วนประกอบของทัศนธาตุมาสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ดเห็น้นักเรียนดู และให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์
3. ครูจัดเตรียมกระดาษโปสเตอร์ 2 สี ตัดเป็นรูปทรงเรขาคณิต และรูปร่างอิสระ อย่างละ 1 สี ขนาดพอเหมาะแก่การปฏิบัติงานของนักเรียน โดยด้านหลังของกระดาษติดแถบกาว เพื่อนำไปติดกับ  ผ้าสักหลาดสำหรับสาธิตหน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ โดยขออาสาสมัคร 2-4 คู่ ออกมารับรูปทรงเรขาคณิตและรูปร่างอิสระที่เตรียมไว้ไปติดบนผ้าสักหลาดที่หน้าชั้นเรียน โดยยึดหลักความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุลตามความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นให้นักเรียนที่เหลือช่วยกันแสดง    ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดภาพของเพื่อนทั้ง 2 ชุด โดยมีครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง           
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาความรู้เรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบ  จากหนังสือเรียน จากนั้นช่วยกันทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบเสร็จแล้วครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
6. ครูให้นักเรียนออกแบบวาดภาพวัตถุสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวและบรรยายภาพตามหลักเกณฑ์ที่ครูกำหนด โดยครูอธิบายขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน เทคนิค พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อนักเรียนทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำมาส่งครู

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูคัดเลือกผลงานการออกแบบวาดภาพวัตถุสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว ที่อยู่ในเกณฑ์ดีสามารถเป็นตัวอย่างได้ประมาณ 5-6 ชิ้น เพื่อให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
2. ให้นักเรียนเจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยบอกเทคนิคและแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน
3. นักเรียนคนอื่นๆ แสดงความชื่นชมต่อผลงานของผู้ที่นำเสนอ พร้อมแสดงความคิดเห็นถึงข้อคิดที่ได้จากผลงานดังกล่าว
4. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบงานทัศนศิลป์นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนออกแบบวาดภาพวัตถุสิ่งของที่อยู่
 ใกล้ตัว

 แบบประเมินการออกแบบวาดภาพวัตถุสิ่ง
 ของที่อยู่ใกล้ตัว

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนบรรยายภาพวัตถุสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว

 แบบประเมินการบรรยายภาพวัตถุสิ่งของที่
 อยู่ใกล้ตัว

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์  ม.1
2. ตัวอย่างภาพต่างๆ
3. รูปทรงเรขาคณิตและรูปร่างอิสระจากกระดาษโปสเตอร์
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง หลักสำคัญของการออกแบบ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://202.29.21.49/courseware/human/2641602/lesson3/lesson3.2.html
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้