Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ

วิชา : ศิลปะ   ระดับชั้น : ม.1
โพส : วันที่ 15 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 22,225 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ทัศนธาตุ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทัศนธาตุ เป็นส่วนประกอบของการมองเห็น หรือสิ่งที่เป็นปัจจัยของการเห็นในงานทัศนศิลป์ อันประกอบด้วย จุด เส้น รูปร่างและรูปทรง น้ำหนักอ่อน – แก่ พื้นที่ว่าง พื้นผิว และสี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ศ 1.1   ม.1/1   บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และ  สิ่งแวดล้อม โดยใช้ความรู้เรื่อง ทัศนธาตุ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและความสำคัญของทัศนธาตุได้
2. บอกองค์ประกอบของทัศนธาตุได้
3. บอกหลักการนำองค์ประกอบของทัศนธาตุไปใช้ในงานทัศนศิลป์ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นทักษะกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคเล่าเรื่องรอบวง)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ให้นักเรียนดูภาพผลงานการฝึกเขียนเส้นแบบต่างๆ เช่น ภาพผลงานการฝึกเขียนเส้นตรง ภาพผลงานการฝึกเขียนเส้นโค้ง  ภาพผลงานการฝึกเขียนเส้นคด  ภาพผลงานการฝึกเขียนเส้นหยัก ให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ภาพดังกล่าวว่า ประกอบด้วยเส้นอะไรบ้าง แต่ละภาพเป็นลักษณะของเส้นชนิดใด
2. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของทัศนธาตุว่า ประกอบด้วย  จุด เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด เส้นฟันปลา เส้นประหรือเส้นขาด และเส้นแต่ละชนิดจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ศึกษาความรู้เรื่อง เส้น จากหนังสือเรียน และร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะเส้นแต่ละชนิด เพื่อสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวาดภาพ จากนั้นให้นักเรียนทุกคนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง เส้นแบบต่าง ๆ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบในใบงาน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวเล่มเกม ต่อเติมสร้างสรรค์เส้นให้เป็นภาพ โดยให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกหัวหน้ากลุ่มและรองหัวหน้ากลุ่ม  แล้วกำหนดหมายเลขให้สมาชิกในกลุ่มเป็นหมายเลข 1  2  3  4  และ 5 ตามลำดับ จากนั้นให้หัวหน้ากลุ่มรับซองวัสดุอุปกรณ์และบัตรเกม
5. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มออกมาจับสลากชื่อเส้นแบบต่างๆ ที่ครูเตรียมไว้ตามลำดับหมายเลขสมาชิก (ห้ามนักเรียนบอกชนิดของเส้นที่จับสลากได้ให้เพื่อนรู้) ให้นักเรียนแต่ละคนพิจารณาแบบของเส้นที่จับสลากได้ว่าจะนำเส้นไปต่อเติมสร้างสรรค์ให้เป็นภาพได้อย่างไร
6. ครูนำกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 28 × 38  เซนติเมตร ติดบนกระดานเท่ากับจำนวนกลุ่มของนักเรียน จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มออกไปต่อเติมเส้น ตามลำดับหมายเลขและตามลักษณะที่จับสลากได้ คนละ 3 นาที จนครบทุกคนในกลุ่ม โดยใช้ปากกาเมจิกที่ครูเตรียมไว้ให้ในซองวัสดุอุปกรณ์  เลือกสีตามใจชอบ
7. ครูชมเชยกลุ่มที่ทำงานเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด และให้กลุ่มที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ปรับปรุงแก้ไขการทำงาน
8. ให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมต่อเติมสร้างสรรค์เส้นให้เป็นภาพ รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหา
9. ครูแจกใบงานที่ 1.2  เรื่อง องค์ประกอบย่อยของทัศนธาตุ ให้กับนักเรียนกลุ่มละ 1 ชุด นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ ดังนี้
      สมาชิกคนที่ 1          มีหน้าที่อ่านคำสั่ง อ่านคำถาม แยกแยะประเด็นให้ชัดเจน
      สมาชิกคนที่ 2          มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลหาแนวทางในการตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 3          มีหน้าที่ตอบคำถาม
      สมาชิกคนที่ 4          มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
10. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่กันในการตอบคำถาม หรือทำโจทย์ข้อต่อไปจนเสร็จทุกข้อ เมื่อทำเสร็จให้แต่ละกลุ่มส่งกระดาษคำตอบต่อครูผู้สอน ครูตรวจคำตอบด้วยตนเอง หรืออาจจะให้แต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจคำตอบ โดยมีแนวเฉลยคำตอบให้เสร็จแล้วครูประกาศผลกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุด
11. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ประกอบของทัศนธาตุ เกี่ยวกับ รูปร่างและรูปทรง น้ำหนักอ่อน - แก่ พื้นที่ว่าง พื้นผิว และสี

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูนำภาพวาดหุ่นนิ่ง ภาพวาดทิวทัศน์ให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพวาด  ครูเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับหลักในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งประกอบด้วย เอกภาพ ความสมดุล จังหวะและจุดสนใจ ความกลมกลืนและความขัดแย้ง และสัดส่วน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้แต่ละคนหาภาพเขียนคนละ 1 ภาพ (ให้เตรียมล่วงหน้า)  จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มอธิบายภาพว่า เข้าตามหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบศิลป์เกี่ยวกับ เอกภาพ ความสมดุล จังหวะและจุดสนใจ ความกลมกลืนและความขัดแย้ง และสัดส่วน ในหัวข้อใดบ้าง
3. ให้นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเลือกภาพที่เหมาะสมที่สุด 1 ภาพ แล้วออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนกลุ่มอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะความถูกต้อง
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ทัศนธาตุกับการจัดองค์ประกอบศิลป์

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ  60   ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
 กลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ทัศนศิลป์ ม.1
2. เกม ต่อเติมสร้างสรรค์เส้นให้เป็นภาพ
3. ตัวอย่างภาพต่างๆ
4. ปากกาเมจิก
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง เส้นแบบต่างๆ
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง องค์ประกอบย่อยของทัศนธาตุ
7. สลาก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.swu.ac.th/royal/book7/b7c2t1.html
    - http://www.chk.ac.th/web/web_art/page3_5.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้