Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 1:26 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 10 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 13,277 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ศาสนพิธีน่ารู้ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศาสนิกชนที่ดีควรศึกษาและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเข้าร่วมศาสนพิธี และเห็นคุณค่าและความสำคัญของศาสนพิธีนั้นๆ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1   ป.6/9   อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
   ส 1.2   ป.6/3   อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
                         และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
              ป.6/4   แสดงตนเป็นพุทธมามกะหรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกลักษณะสำคัญของศาสนพิธี พิธีกรรมของศาสนาที่ตนนับถือ หรือศาสนาอื่นๆ ได้
2. แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. บอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ
    - ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
    - คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ
    - ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา
2. ทบทวนการอาราธนาศีล อารธนาธรรม และ อารธนาพระปริตร
3. พิธีทอดผ้าป่า
4. พิธีทอดกฐิน
5. ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล
6. ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา
7. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
    - ขั้นเตรียมการ
    - ขั้นพิธีการ      

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการปฏิบัติ  วิธีสอนแบบสาธิต)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยเข้าร่วมศาสนพิธีใดบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทบทวนการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตร
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 กลุ่ม ออกมาสาธิตการอาราธนาศีล อาราธนาธรรม และอาราธนาพระปริตรให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง พุทธศาสนพิธี โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาจับสลากหัวข้อที่ต้องศึกษา ดังนี้
    - การบวช 
    - พิธีทอดผ้าป่า
    - พิธีทอดกฐิน 
    - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
    - ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล
5. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับหัวข้อแล้ว ให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม แล้วส่งตัวแทนมออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูอธิบายความรู้เรื่อง พุทธศาสนพิธี ให้นักเรียนฟังเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันฝึกปฏิบัติการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (ครูอาจให้นักเรียนฝึกนอกเวลาเรียน)

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ให้เพื่อนดูที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ ที่นักเรียนรู้จัก
3. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม
5. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศาสนพิธีของศาสนาอื่นๆ
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำป้ายนิเทศ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี โดยให้ครอบคลุมประเด็นที่กำหนดให้ ดังนี้ 
      1) ความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
      2) ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 
      3) ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
      4) ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง วันสำคัญทางพระ
 พุทธศาสนาและศาสนพิธี

 แบบประเมินป้ายนิเทศ เรื่อง วันสำคัญทางพระ
 พุทธศาสนาและศาสนพิธี

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ศาสนพิธี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
3. ผู้ปกครอง และ/หรือผู้รู้
4. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.thaidhammajak.com/webboard/board_index.php?webboard_type_id=27

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้