Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 20,327 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนาจึงมีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติของไทยในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นรากฐานและมรดกของวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1
   ป.6/1   วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติหรือความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
 - อธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ  ได้แก่  เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย  เป็นศูนย์รวมจิตใจ  และเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

1. ครูนำภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช หรือพระบรมวงศานุวงศ์ถวายสังฆทานมาแสดงให้นักเรียนดู  และตั้งคำถามถามนักเรียนว่า “จากภาพนี้ นักเรียนคิดว่า พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไร” 
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ครูตั้งคำถามที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้สรุปอธิบายเพิ่มเติมจากที่ตัวแทนนักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็น
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม จากนั้นร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชาติไทยอย่างไร”
4. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน เมื่อกลุ่มใดนำเสนอเสร็จครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อชาติไทย
6. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษา แล้วสรุปสาระสำคัญโดยจดบันทึกลงในสมุด  
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
9. ครูสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมาเฉลยคำตอบในใบงานตามความเหมาะสม และให้กลุ่มอื่นที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้นำเสนอเพิ่มเติม โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
10. ครูแจกเนื้อเพลง พระพุทธศาสนา ให้นักเรียนกลุ่มเดิม กลุ่มละ 1 ชุด และครูนำนักเรียนร้องเพลงพระพุทธศาสนา จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันให้ความหมายของเนื้อเพลง และร่วมกันสังเกตภาพต่อจากเนื้อเพลง และแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ตามหัวข้อที่ครูกำหนด
11. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำรายงาน เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศตามความเหมาะสม ให้เวลาทำ 1 สัปดาห์ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานและส่งครูตรวจ
12.  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินรายงาน เรื่อง ความสำคัญของพระ
 พุทธศาสนาในชาติไทย

 แบบประเมินรายงาน เรื่อง ความสำคัญของพระ
 พุทธศาสนาในชาติไทย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป.6
2. ใบความรู้ เรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
3. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
4. เพลง พระพุทธศาสนา
5. ใบงานที่  1.1 เรื่อง พระพุทธศาสนาในสังคมไทย

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง และ/หรือผู้รู้
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://lms.thanyarat.ac.th/namtip/html/c/c10.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้