Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:29 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 24,561 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การดำรงชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุด และมีจิตสำนึกในการใช้ที่ถูกต้อง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 5.2
   ป.6/1   วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
              ป.6/2   อธิบายการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน และผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนั้น
              ป.6/3   จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศได้
2. อธิบายการแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบันได้
3. อธิบายผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทยได้
4. จัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชนได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศ
2. ความสัมพันธ์และผลกระทบ
3. ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันและผลที่เกิดขึ้น (ประชากร เศรษฐกิจ สังคม อาชีพ และวัฒนธรรม)
4. แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชนให้ใช้ได้นานขึ้น โดยมีจิตสำนึก รู้คุณค่าของทรัพยากร
5. แผนอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน หรือแผนอนุรักษ์

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพป่าไม้ ภาพน้ำตก มาให้นักเรียนดู แล้วครูให้นักเรียนจับคู่สนทนาเรื่อง มนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยครูให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานของนักเรียน 
2. ครูนำบัตรคำชื่ออาหารมาแสดงหน้าชั้นเรียน  แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมๆ กัน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันจำแนกบัตรคำรายชื่ออาหารว่า เป็นอาหารในภาคใด ดังนี้
                      

3. ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า อาหารเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค  และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างไร
6. ครูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นที่มนุษย์ต้องพึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และสรุปความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ดังนี้
    - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้านการดำรงชีวิต
    - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
    - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้านการตั้งถิ่นฐานและการเลือกที่อยู่อาศัย
    - ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้านการประกอบอาชีพ
7. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ทบทวนคำตอบก่อนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนสนิท หรือตามความพอใจของนักเรียน เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมสำรวจสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
2. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น แล้วครูพานักเรียนเดินสำรวจสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน พร้อมจดบันทึกในสิ่งที่นักเรียนพบเห็น โดยใช้เวลาในการสำรวจ 20 นาที
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคู่สรุปผลการสำรวจ  แล้วให้นักเรียนบอกบริเวณที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นพิษ  โดยให้ตัวแทนนักเรียนออกมาเขียนรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนๆ บนกระดานที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า สิ่งแวดล้อมเป็นพิษเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จากหนังสือเรียน
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ดังนี้
    - ปัญหาน้ำเสีย                                                     - ปัญหาอากาศเป็นพิษ
    - ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย                                          - ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ
    - ปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์และสิ่งมีชีวิต
7. ครูช่วยสรุปผลการแสดงความคิดเห็น  และให้คำแนะนำเพิ่มเติม นักเรียนจดบันทึกลงสมุด 

ชั่วโมงที่ 4
1. ให้นักเรียนบอกแนวทางการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทีละคน  และให้นักเรียนที่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ออกมาเล่าประสบการณ์และบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมให้เพื่อนฟัง
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง แนวทางการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากหนังสือเรียน
3. ให้นักเรียนช่วยกันออกมาเขียนวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม ลงในตารางที่ครูเขียนบนกระดานที่หน้าชั้นเรียน เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

              

4. ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่าง แผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างๆ จากหนังสือเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
      1) ร่วมกันอภิปรายว่า  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนอย่างไรบ้าง
      2) ร่วมกันจัดทำแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน บันทึกข้อมูล พร้อมกับวาดภาพประกอบเสร็จแล้วครูให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
7. ครูให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัย แล้วให้คำแนะนำในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการทำงานและส่งผลงานของนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินกิจกรรมนักวางแผนการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 แบบประเมินกิจกรรมนักวางแผนการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.6                          
2. บัตรคำ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                                                                                                     
2. ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่
3. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้