Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 7:04 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 9 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 24,692 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยจะทำให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับวิถีชีวิตของคน ทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 5.1
   ป.6/1   ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะฤดูกาล และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยได้
2. อธิบายลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้
3. บอกลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่างๆ) ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย   วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยที่นำมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน แล้วครูถามนักเรียนว่า ประเทศไทยของเรามีลักษณะรูปร่างคล้ายกับสิ่งใด แล้วให้นักเรียนออกมาบอกและอธิบายประกอบแผนที่ เช่น 
    - มีลักษณะรูปร่างคล้ายขวาน  หัวช้าง 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ประเทศไทยมีลักษณะรูปร่างคล้ายขวาน  หัวช้าง ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บริเวณคาบสมุทรอินโดจีนและคาบสมุทรมลายู
3. ครูแจกกระดาษขนาด A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น ให้นักเรียนวาดแผนที่ประเทศไทย พร้อมระบุรายละเอียดตามที่ครูกำหนดบนกระดานให้ถูกต้อง ดังนี้
    - ระบุชื่อจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย
    - ระบุชื่อจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย
    - ระบุชื่อจังหวัดที่อยู่ตะวันออกสุดของประเทศไทย
    - ระบุชื่อจังหวัดที่อยู่ตะวันตกสุดของประเทศไทย
4. ครูเดินตรวจผลงานของนักเรียนแต่ละคน เมื่อมีข้อมูลตกหล่น วาดแผนที่ประเทศไทย หรือระบุรายละเอียดไม่ถูกต้อง ให้ครูเสนอแนะให้แก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่สวยที่สุดและวาดได้ถูกต้อง ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย  จากหนังสือเรียน
6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิภาคของประเทศไทย
7. เมื่อทำเสร็จ ครูให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ร่วมกันศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญตามประเด็นที่ครูกำหนด แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากหมายเลขกลุ่ม  ดังนี้
    - กลุ่มหมายเลข 1   ศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญเรื่อง  ลักษณะทั่วไปของประเทศไทย
    - กลุ่มหมายเลข 2   ศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย
    - กลุ่มหมายเลข 3   ศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญเรื่อง  ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทย
    - กลุ่มหมายเลข 4   ศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญเรื่อง  ลักษณะฤดูกาลของประเทศไทย
    - กลุ่มหมายเลข 5   ศึกษาความรู้และสรุปสาระสำคัญเรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
2. ครูกำหนดระยะเวลาในการทำงานกลุ่มร่วมกันตามความเหมาะสม  แล้วสุ่มเรียกตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอความรู้ที่หน้าชั้นเรียน ตามลำดับ
3. ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ตั้งประเด็นคำถามหลังจากที่ตัวแทนกลุ่มนำเสนอความรู้จบแล้ว กลุ่มละ 1 คำถาม แล้วให้กลุ่มที่เป็นเจ้าของเรื่องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้อง โดยครูช่วยอธิบายเพื่อเป็นการเติมเต็มคำตอบให้สมบูรณ์ 
4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับจดลงในสมุด
5. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ หรือสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคล  ดังนี้
    - ประเทศไทยของเรามีพื้นที่ที่กว้างขวางเป็นอันดับที่เท่าไหร่ ของภูมิภาคเชียตะวันออกเฉียงใต้
    - ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศใดบ้าง  และแต่ละประเทศอยู่ในทิศใด
    - จังหวัดในภาคเหนือมีกี่จังหวัด  จังหวัดอะไรบ้าง
6. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ลักษณะภูมิประเทศ และลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยมีความสำคัญต่อลักษณะทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และความคิดเห็น
8. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของไทย  เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทย
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละภาคมีความสอดคล้อง หรือเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  เช่น
    - ประเพณีแห่นางแมว  ประเพณีบุญบั้งไฟ ในภาคอีสาน  เป็นประเพณีสืบเนื่องมาจากภาคอีสานเกิดความแห้งแล้ง  จึงได้ทำพิธีขอฝนตามความเชื่อของท้องถิ่น
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภูมิลักษณ์ที่มีอิทธิพลต่อภูมิสังคมของประเทศไทย  จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในแต่ละประเด็นที่ครูกำหนด  ดังนี้
    - ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ
    - ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
5. นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากสถานการณ์ที่ครูกำหนด  ดังนี้
      สถานการณ์ที่ 1
      โทนี่เป็นเพื่อนมานี มานีอยากพาโทนี่ไปเที่ยวจังหวัดที่มีประเพณีแห่เทียนพรรษา เพราะโทนี่ตั้งใจจะมาเก็บภาพประทับใจในวันเข้าพรรษา นักเรียนจะแนะนำให้มานีพาโทนี่ไปจังหวัดใดในวันเข้าพรรษา
      สถานการณ์ที่ 2
      มีชาวต่างชาติเข้ามาถามนักเรียนว่า พวกเขาอยากไปเที่ยวงานพิธีแห่ปราสาทผึ้ง ในฐานะที่นักเรียนเป็นเจ้าของประเทศ นักเรียนจะแนะนำให้ไปภาคใด และจังหวัดใด หรือนักเรียนจะตอบชาวต่างชาติกลุ่มนี้ อย่างไร
      สถานการณ์ที่ 3
      ในฐานะที่นักเรียนเกิดในประเทศไทยหรือนักเรียนเป็นคนไทย ถ้าครูจะให้นักเรียนแนะนำให้ไปดูงานแสดงช้าง นักเรียนจะแนะนำคุณครูหรือนักท่องเที่ยวไปที่จังหวัดใด ที่มีชื่อเสียงในการแสดงช้าง
6. ครูสรุปความรู้เพิ่มเติม  และอธิบายให้นักเรียนทราบว่า ลักษณะทางกายภาพของประเทศนั้นมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับการดำรงชีวิตของคนเราในด้านต่างๆ  เช่น  การประกอบอาชีพ  การสร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณี  เพราะคนเราจะต้องเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่มีภูมิประเทศที่ เหมาะสมและมีทรัพยากรในการดำรงชีวิต
7. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาแผนที่ มาติดลงในกระดาษแข็งที่ครูแจกให้ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันอธิบายลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางสังคมของประเทศไทย
8. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ
 และลักษณะทางด้านสังคมของประเทศ
 ไทยจากแผนที่

 แบบประเมินการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ และ
 ลักษณะทางด้านสังคมของประเทศไทยจากแผนที่

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สังคมศึกษาฯ ป.6
2. แผนที่
3. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ภูมิภาคของประเทศไทย   
4. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของไทย   

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้