Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 23:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 7 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 24,173 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

หน่วยเศรษฐกิจ มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในการผลิตสินค้า การบริโภค การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาษี สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2
   ป.6/1   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาล

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของหน่วยเศรษฐกิจได้
2. จำแนกและอธิบายประเภทของหน่วยเศรษฐกิจได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจได้
4. บอกความสำคัญของการจัดเก็บภาษีและหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอย่างสังเขป เช่น การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ รายได้และรายจ่าย การออมกับธนาคาร การลงทุน
2. แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ
3. ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
4. สิทธิของผู้บริโภคและสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย
5. การหารายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภคและรัฐบาล

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. อยู่อย่างพอเพียง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม  วิธีสอนแบบบรรยาย)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 8

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูถามนักเรียนว่า รายได้หลักของครอบครัวนักเรียนมาจากอะไร และใครเป็นผู้บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินในครอบครัว  แล้วอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  ครอบครัว ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจที่สำคัญ หรือที่เรียกว่า หน่วยครัวเรือน
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายของหน่วยเศรษฐกิจ จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนี้
    - หน่วยเศรษฐกิจ หมายถึง ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ผสมอักษรให้เกิดเป็นคำที่มีความหมาย ดังนี้

            

4. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคำที่ช่วยกันผสมให้เกิดความหมายบนกระดาน จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับกันเฉลยคำตอบ ครูตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกความหมายของคำเหล่านั้น
5. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ เสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ
6. ครูอธิบายความหมายของคำว่า หน่วยครัวเรือน และ หน่วยธุรกิจ ให้นักเรียนฟัง แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามในส่วนที่สงสัย
7. ครูอธิบายความหมายของคำว่า หน่วยรัฐบาล แล้วให้นักเรียนจับคู่สนทนาเกี่ยวกับ หน้าที่สำคัญของหน่วยรัฐบาล

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยครัวเรือน หน่วยเศรษฐกิจ และหน่วยรัฐบาล ให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. ครูอธิบายความสัมพันธ์ในระดับล่างให้นักเรียนเข้าใจ จากนั้นครูให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละแถวออกมาอธิบายเพื่อเป็นการทดสอบความจำของนักเรียน
3. ครูอธิบายความสัมพันธ์ในระดับบน ให้นักเรียนฟัง จากนั้นครูให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่สงสัย

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูนำตัวอย่างใบเสร็จค่าไฟฟ้า ใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้า ใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อ มาให้นักเรียนดูโดยครูให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในใบเสร็จ 
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคจะต้องมีการจ่ายภาษี ครูถามนักเรียนว่าผู้ปกครองของนักเรียนได้เสียภาษีหรือไม่  และไม่ได้เสียภาษีเพราะเหตุใด
3. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การเสียภาษี เป็นหน้าที่ของประชาชนที่มีรายได้ทุกคนที่ต้องจ่ายให้แก่รัฐ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของประเทศ
4. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ภาษีและหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษี จากหนังสือเรียน
5. ให้นักเรียนศึกษาแผนผังความคิดแสดงประเภทภาษี จากหนังสือเรียน แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับตัวอย่างภาษีทางตรง และตัวอย่างภาษีทางอ้อม
6. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ  ดังนี้
    - เหตุใดรัฐบาลจึงต้องจัดเก็บภาษี
    - ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง
    - กรมสรรพากร  และกรมสรรพสามิต  มีหน้าที่จัดเก็บภาษีแตกต่างกันอย่างไร
7. ครูชมเชยนักเรียนที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
8. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของภาษี  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้ว ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ
9. ครูเน้นย้ำเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเสียภาษีและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ   ดังนั้น การหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อประเทศชาติ
10. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.3  เรื่อง ภาษี จากนั้นครูตรวจใบงานพร้อมทั้งเฉลยคำตอบ
11. ให้นักเรียนกลุ่มเดิมร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ แล้วนำผลที่ได้จากการอภิปรายมาเขียนแสดงในรูปแผนผัง เสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
12. ครูตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน และให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ยังบกพร่อง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วย
 เศรษฐกิจ

 แบบประเมินแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วย
 เศรษฐกิจ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.6                                   
2. บัตรคำ
3. ตัวอย่างใบเสร็จค่าไฟฟ้า ใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้า ใบเสร็จจากร้านสะดวกซื้อ
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง หน่วยเศรษฐกิจ                              
5. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของภาษี
6. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง ภาษี

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด                                                                            
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้