Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 4 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 26,563 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การรับข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยให้รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
   ป.6/5   ติดตามข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประโยชน์ของข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
2. เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ เช่น จากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แหล่งข่าวต่างๆ จากหอจดหมายเหตุ สถานการณ์จริง หรือจดหมายเหตุ
2. ประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ
3. หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม 
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย                                                                            
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ                                                             
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบอุปนัย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับข่าว หรือเหตุการณ์ที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน แล้วถามนักเรียนในประเด็นต่อไปนี้
    - นักเรียนติดตามข่าว หรือเหตุการณ์ต่างๆ จากสื่อใด 
    - นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว หรือเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร
2. ให้ครูยกตัวอย่างข่าวหรือเหตุการณ์ที่นักเรียนมีความสนใจร่วมกัน แล้วครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อฝึกการวิเคราะห์ข่าว หรือเหตุการณ์ต่างๆ เบื้องต้น          
3. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ มีผลต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. ครูอธิบายความหมายของคำว่า ข้อมูล ข่าว และเหตุการณ์ต่างๆ ให้นักเรียนเข้าใจ และสามารถบอกความแตกต่างได้
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง แหล่งข่าวและเหตุการณ์ จากหนังสือเรียน
6. ครูอธิบายความแตกต่าง และความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและเหตุการณ์ 
7. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ 4 คน เพื่อหาข่าวที่กลุ่มสนใจ 1 ข่าว จากแหล่งข้อมูลต่างๆ แล้วบันทึกข้อมูลตามประเด็นต่างๆ ที่กำหนดลงในใบงานที่ 1.1 เรื่อง  วิเคราะห์ข่าว   เป็นการบ้าน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความเรียบร้อยของใบงาน แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูชมเชยตัวแทนนักเรียนที่นำเสนอผลงานได้ดี แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ จากหนังสือเรียน
4. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ประโยชน์จากการติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ
5. ครูให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับหลักการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่จำนวนมากได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์
6. ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์จากหนังสือพิมพ์ 1 ข่าว ตามหัวข้อที่กำหนด พร้อมบอกหลักในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์

 แบบประเมินการวิเคราะห์ข่าวหรือเหตุการณ์

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สังคมศึกษาฯ ป.6                    
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง วิเคราะห์ข่าว

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. แหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้