Log in | วันพฤหัสบดีที่ 26 เม.ย. 2561 | 5:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กฎหมายน่ารู้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 3 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 35,648 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
   ป.6/1   ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้
2. อธิบายหลักการปฏิบัติตนตามกฎหมายแต่ละประเภทได้
3. บอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมายได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน เช่น
    - กฎหมายจราจร
    - กฎหมายยาเสพติดให้โทษ
    - กฎหมายทะเบียนราษฎร
    - เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  อบต. อบจ.
2. ประโยชน์ของการปฏิบัติตน หรือเคารพกฎหมายดังกล่าว

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำข่าวเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย มาเล่าให้นักเรียนฟังที่หน้าชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามในประเด็นที่กำหนด ดังนี้
    - ใจความสำคัญของข่าว
    - ผลของการกระทำที่เกิดขึ้น
    - แนวทางในการแก้ปัญหา
   โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้น
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย  และความจำเป็นของการศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่  โดยให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกเท่าๆ กัน แล้วมอบหมายให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน จากหนังสือเรียน  โดยครูกำหนดให้แต่ละกลุ่มศึกษากฎหมาย กลุ่มละ 1 ประเภท  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1  ศึกษาความรู้เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
    - กลุ่มที่ 2   ศึกษาความรู้เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  
    - กลุ่มที่ 3   ศึกษาความรู้เรื่อง  กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้   แล้วร่วมกันทำใบงานที่ครูแจกให้  ดังนี้
    - กลุ่มที่ 1   ทำใบงานที่  1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
    - กลุ่มที่ 2   ทำใบงานที่  1.2 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร  
    - กลุ่มที่ 3   ทำใบงานที่  1.3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
6. ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของใบงาน  แล้วนำส่งครูตรวจ

ชั่วโมงที่ 3-4 
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนความรู้  แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่กลุ่มตนเองได้ศึกษา  ตามลำดับ หรือพิจารณาตามความพร้อมของแต่ละกลุ่ม
2. ให้นักเรียนทำใบงานเป็นรายบุคคล  ดังนี้
    - สมาชิกกลุ่มที่ 1 ทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
    - สมาชิกกลุ่มที่ 2 ทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และทำใบงานที่ 1.3 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
    - สมาชิกกลุ่มที่ 3 ทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 
3. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน แล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน และเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร และกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูถามนักเรียนว่า นอกจากกฎหมายที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้นั้น ยังมีกฎหมายใดอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม 
2. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  อบจ. อบต. จากหนังสือเรียน แล้วสรุปความรู้ตามประเด็นที่กำหนดให้ ดังนี้
    - เทศบัญญัติ
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
    - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
3. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมายส่วนท้องถิ่น 
4. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการบริการที่นักเรียนได้รับจากท้องถิ่น  เพื่อให้นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนักและสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  อบจ. อบต.
6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นว่า การปฏิบัติตนตามกฎหมายมีประโยชน์อย่างไร  และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีโทษอย่างไร แล้วบันทึกข้อมูล
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง กฎหมายน่ารู้
9. ครูให้นักเรียนบันทึกการกระทำของตนเองที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของนักเรียน พร้อมกับบอกผลดีของการปฏิบัติตามกฎหมาย
10. นักเรียนแต่ละคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากนั้นช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 แบบประเมินบันทึกการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่
 เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.6
2. ตัวอย่างข่าวเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
4. ใบงานที่ 1.2  เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
5. ใบงานที่ 1.3  เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.uttaradit.police.go.th/ya001.html
    - www.dmsc.moph.go.th/webroot/Narcotics/other.htm
    - www.lawyerthai.com/main.php

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้