Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 22:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เรียนรู้สิ่งที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.6
โพส : วันที่ 1 มี.ค. 2554
โหวต : | เข้าชม : 8,006 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรียนรู้สิ่งที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ศาสนิกชนที่ดีและศาสนพิธีน่ารู้ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน  การปฏิบัติตนตามมรรยาทของศาสนิกชนที่ดี การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ตลอดจนการแสดงตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  จะทำให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในฐานะที่เป็นศาสนิกชนที่ดี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ส 1.1
   ป.6/9   อธิบายลักษณะสำคัญของศาสนพิธี  พิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเข้าร่วมพิธี
   ส 1.2   ป.6/1   อธิบายความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ในศาสนสถาน และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม
              ป.6/2   มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
              ป.6/3   อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาตามที่กำหนด
                         และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
              ป.6/4   แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หรือแสดงตนเป็นศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่อเมื่ออยู่ในศาสนสถาน
2. บอกมรรยาทของศาสนิกชนที่ดีได้
3. บอกขั้นตอนการปฏิบัติตนในพิธีกรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ
4. ปฏิบัติตนในพิธีกรรมสำคัญของศาสนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. อธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี พิธีกรรม และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ศาสนพิธีของศาสนาต่างๆ 
    - พระพุทธศาสนา
      : ศาสนพิธีที่เป็นพุทธบัญญัติ เช่น บรรพชา อุปสมบท
      : ศาสนพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญพิธีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
    - ศาสนาอิสลาม เช่น การละหมาด การถือศีลอด การบำเพ็ญฮัจญ์ ฯลฯ
    - คริสต์ศาสนา เช่น ศีลล้างบาป ศีลอภัยบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ฯลฯ
    - ศาสนาฮินดู เช่น พิธีศราทธ์ พิธีบูชาเทวดา
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในวัด  เช่น  เขตพุทธาวาส  สังฆาวาส 
3. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด
4. มรรยาทของศาสนิกชน
    - การถวายของแก่พระภิกษุ
    - การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม
    - การปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนิกชน  เพื่อประโยชน์ต่อศาสนา
5. ทบทวนการอาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  และอาราธนาพระปริตร
6. พิธีทอดผ้าป่า
7. พิธีทอดกฐิน
8. ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล
9. การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันธรรมสวนะ
10. ประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนา
11. การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
    - ขั้นเตรียมการ
    - ขั้นพิธีการ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบบรรยาย  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูขออาสาสมัครนักเรียนชาย-หญิง ออกมาที่หน้าชั้นเรียน แล้วบอกข้อปฏิบัติในการแต่งกายที่เหมาะสมในการไปทำบุญที่วัด  และบอกเหตุผลที่ต้องแต่งกายตามที่นักเรียนบอก
2. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  นักเรียนเห็นด้วยกับข้อปฏิบัติในการแต่งกายหรือไม่  เพราะเหตุใด
3. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากเพื่อน  ด้วยการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเรื่อง ศาสนสถาน และการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในศาสนสถาน จากหนังสือเรียน
4. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นที่กำหนด  ดังนี้
    - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ภายในวัด
    - การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด
5. ครูย้ำเตือนให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
6. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง มรรยาทของศาสนิกชน  จากหนังสือเรียน
7. ครูสรุปประเด็นความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  ดังนี้
    - การถวายของแก่พระสงฆ์  หรือเรียกว่า การประเคน  เป็นการยกสิ่งของอันควรถวายให้แก่พระภิกษุ  ผู้ประเคนควรนั่งห่างประมาณ 1 ศอก  พอที่จะเอื้อมประเคนของได้
    - การปฏิบัติตนในขณะฟังธรรม  ควรนั่งอย่างสำรวมและตั้งใจฟัง  ไม่แสดงกิริยาที่เป็นการรบกวนผู้อื่น
8. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ในวัยของนักเรียน  จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาอย่างไรบ้าง  แล้วให้นักเรียนสรุปผล  และบันทึกความรู้ลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างการปฏิบัติตนที่แสดงให้เห็นว่า เป็นชาวพุทธที่ดี
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี โดยครูยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นชาวพุทธที่ดี เช่น 
    - การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด  เช่น ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของวัด  ไม่ทิ้งขยะบริเวณวัด
    - ไม่ขีดเขียนข้อความบนสิ่งก่อสร้างของวัดไม่ทำลายวัตถุสิ่งของภายในวัด
    - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
    - การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง พิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา  จากหนังสือเรียน  ดังนี้
    - การอาราธนาศีล                                            - การบวช
    - พิธีทอดผ้าป่า                                               - พิธีทอดกฐิน
    - การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ                                      
    - ระเบียบพิธีในการทำบุญงานอวมงคล
    - วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
4. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้  หรือขั้นตอนพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาลงในสมุดบันทึก
5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนแต่ละกลุ่มให้ออกมาบอก  หรือสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา  เช่น
    - ขั้นตอนการอาราธนาศีล                                               
    - ขั้นตอนการทอดผ้าป่า
    - ขั้นตอนการทอดกฐิน                                                    
    - ขั้นตอนการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เมื่อเสร็จแล้วให้ตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมส่งครูตรวจ
7. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของการเข้าร่วมในศาสนพิธี  พิธีกรรม  และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 5
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ จากหนังสือเรียน โดยแบ่งหน้าที่กันศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา คนละ 1 ศาสนา ตามที่กำหนด  ดังนี้
    - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาคริสต์
    - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลาม
    - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
    - พิธีกรรมสำคัญของศาสนาสิข
2. ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาและสรุปสาระสำคัญของพิธีกรรมสำคัญของศาสนาที่ตนรับผิดชอบ  แล้วนำมาแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม
3. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้  และทำใบงานที่ 2.2 เรื่อง  พิธีกรรมสำคัญของศาสนา เมื่อทำเสร็จแล้วนำส่งครูตรวจ
4. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมช่วยกันทำรายงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี โดยให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้
    1) เลือกศาสนพิธี หรือพิธีกรรมสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ มา 1 อย่าง
    2) อธิบายความสำคัญของศาสนพิธีหรือพิธีกรรมนั้น
    3) อธิบายการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี หรือพิธีกรรม
    4) บอกประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี หรือพิธีกรรมสำคัญ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
การวัดผลและประเมินผล
 

 

วิธีการ

 

เครื่องมือ 

 

เกณฑ์ 

 

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 

 ใบงานที่ 2.1

 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 

 ใบงานที่ 2.2

 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 

 ประเมินรายงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น
 ศาสนิกชนที่ดี

 

 แบบประเมินรายงาน เรื่อง การปฏิบัติตนเป็น
 ศาสนิกชนที่ดี

 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 

 แบบทดสอบหลังเรียน

 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.6
2. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
3. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง พิธีกรรมสำคัญของศาสนา

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - www.thaidhammajak.com/webboard/detail.php?question
    - www.larndham.net/cgi-bin/kratoo.pl/006830.htm

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้